Gang van zaken zonneweides Neer

Ronduit Open heeft met de nodige verontrusting kennisgenomen van de gang van zaken rond de plannen voor grootschalige zonneweides in Neer. Zoals bekend heeft de gemeenteraad zich uiterst kritisch uitgesproken over deze plannen. Besloten is dat het College de procedure opnieuw zal starten, te beginnen met een nieuw communicatietraject aangezien het juist aan een ordentelijk georganiseerde communicatie verleden jaar had ontbroken.

Wat we nu vaststellen maakt ons opnieuw zeer ongerust. Er wordt slechts een beperkt aantal belanghebbenden uitgenodigd. De bijeenkomsten worden georganiseerd op een namiddag midden in de vakantietijd. Op geuite kritiek vanuit burgers wordt afhoudend gereageerd vanuit het gemeentehuis.

Ook ontstaat de indruk dat het College voornemens is vast te houden aan de oorspronkelijke plannen en enkel het communicatietraject wil overdoen. Ons lijkt dat dit een grove misrekening is, verwijzende naar de kritische opmerkingen die daarover in de gemeenteraadsvergadering gemaakt.

Het beeld ontstaat dat de plannen vooral bedoeld zijn om Leudal te profileren als de meest duurzame gemeente. Dit mag echter naar onze opvatting nimmer inhouden dat alles, zoals landschap, landbouwbelangen en reacties van burgers, moeten wijken voor de drang tot profilering. Wij brengen verder in herinnering dat er, verwijzend naar tal van berichten in de pers, serieuze problemen zijn op technisch vlak. Ook rond de veiligheid zijn er tal van vragen. Daarnaast is er kritiek geuit vanwege de grootschaligheid van de plannen.

Het is onaanvaardbaar dat het thans gestarte communicatietraject dezelfde problemen oproept als verleden jaar het geval is geweest. Inbreng van burgers is belangrijk. Ronduit Open heeft het college opgeroepen die serieus te nemen.

Reactie college:

Bij brief van 6 juli jl. hebben wij u geïnformeerd over de wijze waarop het college het raadsvoorstel voor de vergadering van 28 september aanstaande voorbereidt. Er is niet besloten om de procedure opnieuw te volgen, het college heeft immers al op 30 maart 2021 een besluit genomen. De gesprekken die nu met de omwonenden plaatsvinden zijn enerzijds bedoeld om zorgen over de plannen te kunnen uiten en anderzijds om de plannen te optimaliseren in overleg met onze landschapsdeskundige. Dat wil zeggen dat bekeken wordt hoe de wensen van de omwonenden over de landschappelijke inpassing zo goed mogelijk kunnen worden afgestemd op de ontwerpprincipes zoals die zijn vastgesteld bij het beleidskader duurzame energie. 

  1. De raad neemt een besluit of de plannen verder uitgewerkt kunnen worden tot een formele aanvraag omgevingsvergunning of bestemmingsplan. Naast het raadsvoorstel wordt u voorzien van zoveel mogelijk informatie zoals de conclusies van de gesprekken en een lijst met veelgestelde vragen. Met als doel om u als raad te faciliteren een besluit te nemen op basis van complete informatie.
  2. De gesprekken die nu plaatsvinden zijn bedoeld om inzicht te geven in het proces van besluitvorming, vragen en wensen naar voren te brengen en plannen – in overleg met aan- en omwonenden – te optimaliseren. Daarmee verzamelen wij zoveel mogelijk inzichten, zodat de gemeenteraad een weloverwogen besluit kan nemen.
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin