Voortgang overnamen basisscholen

De handelswijze van SPOLT rondom de voorgenomen sluiting van de basisscholen in Kelpen-Oler, Heibloem en Buggenum past niet bij de wens van de gemeenteraad om het basisonderwijs in de kleine kernen te behouden en om geen schaalvergroting te forceren. Door deze handelswijze van SPOLT is de gemeenteraad van Leudal buitenspel gezet. Het was voor de gehele gemeenteraad aanleiding om de handelswijze van SPOLT sterk af te keuren. Het college en de onlangs opgerichte werkgroep van de commissie Sociaal is opgeroepen om waar mogelijk de MR’en van de drie basisscholen te ondersteunen bij de geschillencommissie om daarmee de genoemde basisscholen in ieder geval nog één jaar open te kunnen houden. Daarnaast heeft de gemeenteraad uitgesproken dat aanvullend op de in december 2020 aangenomen moties, indien SPOLT bij haar voorgenomen besluit blijft tot sluiting van de drie basisscholen en daarmee haar eigen handelswijze goedkeurt, te bekijken of er alternatieve aanbieders te vinden zijn of een nieuwe aanbieder gesticht kan worden die het primair basisonderwijs in de gemeente Leudal kunnen verzorgen.

Basisschool Heibloem

Het college en een werkgroep bestaande uit raadsleden hebben sindsdien niet stilgezeten. Onlangs is bekend geworden dat de basisschool in Heibloem wordt overgenomen door de Stichting Katholiek Basisonderwijs Meijel (SKBM). SKBM heeft aangegeven dat ze, bij voldoende aanbod van leerlingen, de basisschool in ieder geval gedurende 8 jaar open wil houden. Om de overname te kunnen realiseren levert ook de gemeente een financiële bijdrage. Al het personeel van basisschool de Heihorst in Heibloem wordt eveneens overgenomen door SKBM.
Directeur Paul Engels SKBM: “Heel fijn dat we voor de zomervakantie nog duidelijkheid kunnen verschaffen aan alle betrokkenen. Nu eerst voor iedereen een welverdiende vakantie en daarna vol vertrouwen verder werken aan vernieuwend en inspirerend onderwijs op De Heihorst.”

Wethouder Robert Martens: “Niet alleen de gemeente en ik als wethouder, maar alle partijen zijn verheugd dat we basisschool De Heihorst in Heibloem open kunnen houden. Ondanks het feit dat de directe invloed die we als gemeente op het aanbod en de kwaliteit van dit onderwijs- omdat het niet in de vorm van ‘openbaar onderwijs’ is georganiseerd- beperkt was. De basisschool draagt bij aan de leefbaarheid van Heibloem en het is heel goed nieuws dat we hier invulling aan kunnen blijven geven.”

Basisscholen Kelpen-Oler en Buggenum

Voor overname van deze basisscholen hebben zich twee schoolbesturen voor openbaar onderwijs gemeld, namelijk “Akkoord” gevestigd in Venlo en “De Kempen” gevestigd in Veldhoven. Beiden hebben informatie van het huidige schoolbestuur SPOLT ontvangen. Op basis van die informatie zijn ze in beginsel bereid om de scholen over te nemen. Beide besturen hebben aangegeven dat hun voorkeur er naar uit gaat om beide scholen over te nemen. In overleg met de schoolbesturen is besloten om een vooronderzoek te starten. De kosten van dit vooronderzoek zijn, gelet op de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting, voor rekening van de gemeente Leudal. Het onderzoek moet antwoord geven op vragen die de betrokken partijen hebben en daarnaast voldoende gegevens bieden, op basis waarvan de beide schoolbesturen kunnen besluiten om een intentieovereenkomst tot fusie te tekenen. Het vooronderzoek vergt een specifieke kennis en deskundigheid en moet op 1 oktober klaar zijn.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin