Nieuws
Contact
Nieuws
Contact
Nieuws
Contact

Nieuwsberichten

Sheep on a dike

Overstromingen Maas

Een overheid die zich presenteerde als geweldig meevoelend met het leed van burgers, terwijl uit de evaluatiebijeenkomst was gebleken dat burgers dat nu juist hadden gemist.

Lees meer »
Family Houses Abstract

Kamerbewoning

Gebouwen, niet-zijnde woningen, mogen omgebouwd blijven worden voor huisvesting tot maximaal 12 personen.

Lees meer »
Solar panel on blue sky background

Zonneweides in Leudal

De gemeenteraad van Leudal is gevraagd om haar wensen en bedenkingen te uiten over het wel of niet aanleggen van een drietal zonneweides in Neer.

Lees meer »
Saxophonist playing a saxophone

Kunst en cultuurbeleid

Het beleid is erop gericht om krachten en kwaliteiten te bundelen, laagdrempeling te zijn, de stimulering van kunst- en cultuurbeleving bij kinderen en jongeren en de stimulering van nieuwe initiatieven.

Lees meer »
Crowd of people at festival

Evenementenbeleid

Het willen ontbureaucratiseren, kansen voor de burger creëren, samen werken en vooral ook leren los te laten en ruimte geven aan de samenleving spreekt Ronduit Open zeer aan.

Lees meer »
Solar panel on blue sky background

Zonneweides in Leudal

Er is voor de initiatieven in het buitengebied van Neer een ingrijpend gewijzigd voorstel nodig dat onderwerp moet worden van een nieuw communicatietraject.

Lees meer »

Sjans van Naer

Het bedrag dat beschikbaar wordt gesteld voor de restauratie is een compromis van een meerderheid van de gemeenteraad dat redelijk is met betrekking tot de aankoop van gronden, de vervuiling en het gebruik ervan.

Lees meer »
Business meeting

Omgevingsdialoog

De omgevingsdialoog is bedoeld om te voorkomen dat burgers pas op een laat tijdstip worden verrast door initiatieven in de omgeving.

Lees meer »
Virus background illustration

Horeca tijdens coronaperiode

Vandaag heeft het college laten weten dat er met de wijsheid van nu, ondanks de voorbereidende gesprekken met KHN afdeling Leudal, meer en beter gecommuniceerd had moeten worden.

Lees meer »
Businessmen selling the house pointing at signing of sale contract.

Verkoop gemeentelijk vastgoed

Er zijn vier pilots gekozen om dit initiatief uit te werken, namelijk Bruggerhof in Hunsel, het Rabobank-gebouw in Heythuysen en de voormalige gemeentehuizen in Hunsel en Haelen.

Lees meer »
Blue emergency vehicle lighting

Beleidsplan politie Limburg

Het beleidsplan moet een versterking geven aan het lokale veiligheidsplan van Leudal.
Ronduit Open vindt het spijtig dat de prioritering bij de politie niet hetzelfde is dan dat de inwoners dit beleven.

Lees meer »
Soccer green field artificial grass with white lines

Accommodatiebeleid

Het accommodatiebeleid biedt een visie over de gewenste omvang en spreiding van alle maatschappelijke voorzieningen en een samenhangende visie op het algehele aanbod van sport- en maatschappelijke voorzieningen.

Lees meer »
Farmer checking cucumber in a greenhouse

Huisvesting arbeidsmigranten

Om de te verwachte problematiek van tijdelijke internationale arbeidskrachten op te lossen is het van belang dat er helder beleid wordt geformuleerd zonder allerlei afwijkingen en uitzonderingen.

Lees meer »
Old red tractors

Van rechtswege verleende vergunningen

Ronduit Open heeft vernomen dat onlangs opnieuw een aangevraagde omgevingsvergunning van rechtswege is verleend omdat de gemeente heeft verzuimd tijdig een besluit over de aanvraag te nemen. Dat is extra pijnlijk omdat het in beide gevallen politiek gevoelige zaken betreft.

Lees meer »
Teacher addressing pupils in an elementary school lesson

Fusieschool Haler Hunsel Ittervoort Neeritter

Ronduit Open heeft van meet af aan het belang benadrukt dat alle betrokkenen bij een ingrijpend besluit inspraak moeten kunnen hebben. Het was fout dat ouders slechts indirect in het proces zijn betrokken en verder aan de zijlijn stonden.

Lees meer »
Young people putting their hands together.

Tekorten jeugdhulp

De tekorten in het Sociaal Domein zijn inmiddels ontzettend hoogopgelopen. Onder andere de VNG is daarover met het Rijk in gesprek.

Lees meer »