Voorkomen overlast nieuwe bedrijven Zevenellen

Er bestaan al lange tijd ernstige zorgen in Buggenum en Haelen over mogelijk ongunstige effecten van de nieuwe activiteiten op Zevenellen. We weten dat er bij vergunningverlening eisen worden gesteld aan vestiging van bedrijven. Maar de ervaring leert ook dat er tal van situaties zijn waarin blijkt dat effecten aanzienlijk slechter kunnen zijn dan op papier berekend.

Dan volgen er handhavingsacties die vaak onderwerp worden van jarenlange procedures terwijl intussen de overlast gewoon doorgaat. Ronduit Open heeft bij motie het college gevraagd om te verkennen hoe een permanent meetsysteem eraan kan bijdragen dat ingeval van overlast direct op basis van feiten kan worden ingegrepen. Dat voorkomt dat er telkens weer aparte metingen moeten plaatsvinden wanneer er sprake is van problemen. Bovendien blijkt dan vaak dat als er wordt gemeten er plotseling geen overlast meer is.

Daarom vragen we in de motie om te verkennen of plaatsing van enkele meetpunten kan bijdragen aan het objectief meten van effecten van bedrijvigheid op Zevenellen en voorts een beeld te geven van wat plaatsing aan financiële consequenties heeft. 

De motie is door de meerderheid van de gemeenteraad aangenomen.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin