Voorkomen overlast nieuwe bedrijven Zevenellen

Er bestaan al lange tijd ernstige zorgen in Buggenum en Haelen over mogelijk ongunstige effecten van de nieuwe activiteiten op Zevenellen. We weten dat er bij vergunningverlening eisen worden gesteld aan vestiging van bedrijven. Maar de ervaring leert ook dat er tal van situaties zijn waarin blijkt dat effecten aanzienlijk slechter kunnen zijn dan op papier berekend.

Dan volgen er handhavingsacties die vaak onderwerp worden van jarenlange procedures terwijl intussen de overlast gewoon doorgaat. Ronduit Open heeft bij motie het college gevraagd om te verkennen hoe een permanent meetsysteem eraan kan bijdragen dat ingeval van overlast direct op basis van feiten kan worden ingegrepen. Dat voorkomt dat er telkens weer aparte metingen moeten plaatsvinden wanneer er sprake is van problemen. Bovendien blijkt dan vaak dat als er wordt gemeten er plotseling geen overlast meer is.

Daarom vragen we in de motie om te verkennen of plaatsing van enkele meetpunten kan bijdragen aan het objectief meten van effecten van bedrijvigheid op Zevenellen en voorts een beeld te geven van wat plaatsing aan financiële consequenties heeft. 

De motie is door de meerderheid van de gemeenteraad aangenomen.

Reactie college 18 mei 2021:

Ter behandeling van de ingediende motie werd advies gevraagd aan de heer F. Vossen van Olfasense. Het bedrijf Olfasense is internationaal toonaangevend specialist op het gebied van geuronderzoek en –advies. Zij ondersteunen industriële bedrijven en overheden bij het beoordelen en oplossen van geurproblematiek in de leefomgeving, en zijn daarnaast gespecialiseerd in het beoordelen van commerciële producten en materialen met sensorische en moleculaire analysemethoden. Het volledige advies is toegevoegd als bijlage (opgelet: het advies is nog gebaseerd op de eerste motie die vervolgens werd vervangen door onderhavige motie). Onder het eerste kopje ‘Algemeen’ vindt u een samenvatting van het advies van de heer Vossen.

Het opstellen van een permanent meetsysteem heeft niet de voorkeur. Het is correct dat er allerlei sensoren worden aangeboden in binnen- en buitenland, waarmee continue waarnemingen kunnen worden gedaan. Als het echter aankomt op sensoren, die daadwerkelijk het verschil kunnen waarnemen tussen geen geur en een geur, die tot overlast aanleiding kan geven wordt de spoeling plots heel erg dun. Natuurlijk zijn er wel aanbieders, die beweren dat de systemen die zij produceren en /of verkopen, dat kunnen. Maar in praktijk valt dat tegen. De meest bekende aanbieder is het Nederlandse bedrijf Comon Invent. Zij hebben een groot aantal sensoren, die wel elektronische neuzen of e-Noses worden genoemd, geleverd en geïnstalleerd in het Rotterdamse en Amsterdamse havengebied en rond andere grote industriële sites. Het succes van die netwerken van e-Noses blijft echter voornamelijk beperkt tot waarnemingen van oliegeur of geur van petrochemische fabrieken. Kenmerkend voor die geuren is, dat het gaat om chemische stoffen die in relatief hoge concentraties aanwezig zijn, en daardoor relatief goed meetbaar zijn. In vele andere gevallen bij industriële emissies, maar ook uit de veehouderij, zijn de concentraties van de voor de geur relevante stoffen dusdanig laag, dat ze niet of nauwelijks meetbaar zijn bij concentraties, die wel al tot overlast kunnen leiden.

In de motie wordt informatie gevraagd over een meetsysteem waarmee continue overlast gemonitord zou kunnen worden. Dergelijke systemen zijn niet beschikbaar en hebben geen bewezen doelmatige werking. Er zijn daarnaast geen (technologische) ontwikkelingen gaande, die de huidige stand van zaken snel tot een achterhaalde zouden kunnen maken. Een meetsysteem zoals benoemd in de motie zou betekenen dat een papieren belofte aan de verontruste bewoners zou worden gedaan, die in praktijk niet verwezenlijkt zal kunnen worden. De frustratie, die daar alleen het gevolg van zal zijn, zal het verdere proces geen goed doen en niets positiefs voor de bewoners brengen.