Hoogwaterbescherming Buggenum, Haelen, Horn en Neer

Zoals bekend bestaan er in Roermond plannen rond de Noordplas. Onderdeel van die plannen is dat de dijk bij het Lateraal Kanaal wordt verlaagd. Dat kan gevolgen hebben voor burgers in Horn, Haelen, Neer en vooral ook Buggenum. Die effecten van dijkverlaging kunnen zowel betekenen dat er stroomafwaarts sprake zal zijn van nog ingrijpender maatregelen tegen hoogwater maar ook zijn er zorgen op het vlak van milieuverontreiniging.

Ronduit Open wil in geen geval nog hogere dijken in Buggenum en Neer ter bescherming tegen hoog water als gevolg van de plannen van Roermond. Dat zou betekenen dat inwoners van Leudal de prijs moeten betalen voor economisch gewin in Roermond. Op de tweede plaats is er vrees dat de zwaar verontreinigde baggerslib die bij de aanleg in het Lateraalkanaal is gestort los komt wanneer het water in het Lateraalkanaal na dijkverlaging gaat meestromen met de Maas.

We maken met deze motie helder wat de ijkpunten zijn aan de hand waarvan de gemeenteraad de uitkomst van het overleg met Rijkswaterstaat, Provincie, Waterschap en andere gemeenten zal beoordelen. Een meerderheid van de gemeenteraad steunde de motie waarin we ons uitspreken dat:

  • het onaanvaardbaar is wanneer het door de maatregelen bereikte beschermingsniveau bij hoogwater deels teniet wordt gedaan door de dijkverlaging, c.q. zal noodzaken tot nog ingrijpender maatregelen met nog ingrijpendere gevolgen voor inwoners van genoemde kernen;
  • het onaanvaardbaar is wanneer er sprake is van andere negatieve effecten zoals mogelijke verontreiniging stroomafwaarts, gelet op de grote hoeveelheden verontreinigde baggerspecie in de onderwaterbodem van
    het Lateraalkanaal;
  • specifiek en gedetailleerd onderzoek wordt gedaan om alle mogelijke effecten stroomafwaarts, van welke aard dan ook, in kaart te brengen alvorens besluitvorming plaatsvindt;
  • vooraf schriftelijk en zonder voorbehoud de aansprakelijkheid van initiatief nemende c.q. instemmende partijen wordt vastgelegd met betrekking tot negatieve effecten wanneer die (voorspeld of onverwacht) optreden na dijkverlaging.