Uitbreiding bedrijventerrein Ittervoort

De uitbreiding van het Bedrijventerrein betekent een forse ingreep in de omgeving. Die gevolgen zijn in kaart gebracht. Er zijn zienswijzen ingediend waar deels aan is tegemoet gekomen.

Ronduit Open heeft bij amendement in de raadsvergadering van 15 december de bouwhoogte en de geluidsproductie aan de orde gebracht. De maximale bouwhoogte is op het bestaande bedrijventerrein 8 meter. Nu wordt voorgesteld 9 meter met afwijkingsmogelijkheid tot 12 meter. Het is op zichzelf al vreemd dat we juist aan de buitenkant van een BP naar de hoogste bouwhoogte zouden gaan. Voor Ronduit Open moet in de buitenste zone binnen 30 meter de bouwhoogte maximaal 9 meter de norm zijn.

De wethouder heeft erop gewezen dat dit de gemeente geld kan kosten. Echter, we vinden dat gerechtvaardigde bezwaren tegen een onderdeel van een bestemmingsplan nooit kunnen worden weerlegd met het argument dat dit de gemeente geld kost. Dan worden we als gemeenteraad onder druk gezet. Dan zijn er kennelijk of mogelijk al toezeggingen gedaan of is er al onderhandeld met partijen. Dat mag best, maar het kan geen reden zijn de beslissingsruimte voor de gemeenteraad te beperken. De gemeenteraad stelt bestemmingsplannen vast en moet daarbij niet al bij voorbaat in een dwangpositie worden gebracht als gevolg van mogelijke toezeggingen of gewekte verwachtingen door het college.

Voor wat betreft de geluidsaspecten houdt Ronduit Open vast aan het respecteren van de afstanden zoals die in de richtlijnen staan. Dat wil zeggen 100 meter. Die afstand kan worden verlaagd wanneer we de categorieën van bedrijven die zich mogen vestigen terugbrengen tot maximaal categorie 3.1. Verder heeft Ronduit Open aandacht gevraagd voor de afstroming van verontreinigd water. Wanneer dit het geval is moeten er vanuit de gemeente maatregelen worden getroffen om deze afstroming onmogelijk te maken en de eventueel veroorzaakte schade te herstellen.

Ronduit Open diende ook een amendement in om vanwege mogelijke geluidsoverlast een grotere afstand in acht te nemen tussen bedrijven en woningen. Vaak blijkt in de praktijk dat de overlast groter is dan van tevoren theoretisch berekend. Wanneer er sprake is van overlast worden er onmiddellijk geluidsmetingen gedaan. Wanneer de berekende geluidsnormen worden overschreden zullen er maatregelen worden genomen. We hebben gevraagd die harde toezeggingen op te nemen in het verslag van de raadsvergadering zodat ze juridische waarde hebben. Na deze toezeggingen hebben we het amendement met betrekking tot geluidsnormen ingetrokken.  

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan vastgesteld zonder de in de gemeenteraadsvergadering ingebrachte wijzigingsvoorstellen.