Opheffing basisscholen Buggenum, Heibloem en Kelpen-Oler

Deze week bereikte Ronduit Open de mededeling dat SPOLT het voornemen heeft om de drie basisscholen in Buggenum, Heibloem en Kelpen-Oler te sluiten. Financiële overwegingen zouden daarbij een belangrijke en doorslaggevende rol spelen. Formeel gezien heeft SPOLT deze bevoegdheid.

Een eventuele sluiting van deze basisscholen heeft een grote impact voor zowel ouders als kinderen en ingrijpende gevolgen voor de sociale structuur van een kern. Dit zal negatieve gevolgen hebben voor de leefbaarheid van de betreffende kernen. De gemeente heeft een directe betrokkenheid met het beleid ten aanzien van het basisonderwijs vanwege de verantwoordelijkheid voor gebouwen en indirect op tal van beleidsterreinen zoals het sociale domein, verkeersveiligheid en muziekonderwijs.

Ronduit Open doet in de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering bij motie een oproep aan het college om op zo kort mogelijke termijn in overleg te treden met SPOLT en daarin de volgende punten in te brengen en de uitkomsten hiervan te delen met de gemeenteraad:

  • Hoe groot is de financiële noodzaak van opheffing basisscholen in de kernen?;
  • Hoe is de communicatie verlopen tussen SPOLT en de gemeente over de voorgenomen sluiting?;
  • Hoe is de communicatie verlopen met medewerkers, MR en ouders?;
  • Welke mogelijkheden zijn er om de scholen in stand te houden?
 
Update 18 december 2020
 
Vandaag ontving de gemeenteraad een collegemededeling. Naar aanleiding hiervan is de motie ingetrokken. Uit de collegemededeling:
 
De twee hoofdargumenten van SPOLT om tot sluiting over te gaan zijn de aanhoudende zorg over de continuïteit van (kwaliteit van) onderwijs, en de personele en materiële bekostiging van de betreffende scholen die onder druk staat. De aanhoudende daling van de leerlingenaantallen laten een neerwaartse trend zien die zich voortzet. SPOLT ziet onvoldoende perspectief voor de betreffende scholen. Hoewel SPOLT voor de drie scholen een kleinschaligheidstoeslag ontvangt is die toeslag onvoldoende compensatie om de financiële gevolgen van de daling van het aantal leerlingen op te vangen. Door het dalende aantal leerlingen op de drie scholen komt de organisatie en de kwaliteit van het onderwijs verder onder druk te staan. Het aantal leerlingen per jaargroep is soms extreem klein.

Door de wethouder wordt aangegeven dat in de gemeente Leudal en de kleine kernen in het bijzonder de leefbaarheid nu al onder grote druk staat. Daarom is het van groot belang dat de gemeente probeert de voorzieningen die er wel zijn zoveel mogelijk in stand houden. Daarbij is een basisschool een heel belangrijke voorziening. Daarom hebben vrijwel alle politieke partijen in de gemeenteraad gevraagd om over te brengen dat zij niet akkoord zijn met de voorgenomen sluiting van de drie scholen.

De wethouder geeft aan dat de gemeente Leudal graag bereid is om samen met SPOLT te onderzoeken welke hulp de gemeente Leudal kan bieden om de scholen toch open te houden. Gezien het feit dat SPOLT aangeeft dat huidige krapte en toekomstige tekorten redenen zijn om tot sluiting van de scholen over te gaan is daarover verder gesproken. De wethouder geeft aan dat hij graag wil weten of met een financiële bijdrage van de gemeente het mogelijk is om de scholen open te houden. De voorzitter van SPOLT geeft aan dat als er al een bijdrage van de gemeente Leudal gevraagd zou worden dit een substantieel bedrag zou moeten zijn en daarnaast een langdurige bijdrage. Maar de voorzitter van SPOLT geeft aan dat hij betwijfelt of zelfs als er een financiële bijdrage van de gemeente komt dit tot een andere beslissing leidt. Naast de financiële redenen zijn en blijven de zorgen over de achteruitgang van kwaliteit van onderwijs een reden om de voorgenomen sluiting nu aan te kondigen. De voorzitter van SPOLT zal desondanks het aanbod van de gemeente in zijn overwegingen betrekken.

Ook is er gesproken over eventueel leerlingenvervoer. Omdat we in een plattelandsgemeente wonen is mogelijk de afstand tot een basisschool in een ander dorp kleiner. Daarom is gesproken over het aanbieden van leerling vervoer van kinderen uit het buitengebied naar de basisschool om op die manier het aantal leerlingen te verhogen.

De resterende tijd dit jaar wordt door SPOLT op de eerste plaats besteed aan het informeren van en horen van de leraren en de medezeggenschapsraden. De medewerkers is onder andere meegedeeld dat hun werkgelegenheid is gegarandeerd. Zij zijn alle uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. De medezeggenschapsraden hebben adviesrecht ten aanzien van de voorgenomen sluiting. Door SPOLT is aan het college en de gemeenteraad van Leudal al een brief met een nadere toelichting gestuurd. Afgesproken wordt dat in januari een gesprek zal plaatsvinden met de wethouder en ambtelijke ondersteuning om te kijken of er meer duidelijkheid is op welke manier de gemeente Leudal een bijdrage kan leveren aan het openhouden van de scholen in Heibloem, Buggenum en Kelpen-Oler.

Update 22 december 2020

Bij motie is het college in de gemeenteraadsvergadering opgeroepen om:

  • Bij SPOLT aan te dringen op een uitstel van sluiting van de basisscholen in Kelpen-Oler, Heibloem en Buggenum van ten minste een jaar;
  • In samenwerking met SPOLT onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de scholen open te houden;
  • Als onderdeel van het onderzoek SPOLT een of meer bijeenkomsten te laten organiseren waarvoor alle betrokkenen (bestuur, leerkrachten, MR’s, ouders, experts in dit vakgebied, dorpsraden en raads- en
    commissieleden) worden uitgenodigd. Doel van deze bijeenkomst(en) is het uitwisselen van vernieuwende ideeën en ervaringen over het openhouden van scholen in kleine kernen, waarbij de functies van een basisschool op maatschappelijk gebied aan de orde komen zoals leefbaarheid in kleine kernen en kwaliteit van het onderwijs.

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin