Project dijkverlaging Roermond mag geen enkel negatief effect hebben voor Leudal


‘De gemeente Roermond werkt samen met Rijkswaterstaat, de Provincie Limburg en gemeente Maasgouw aan de voorbereidingen voor het project ‘Verlaging Dam Lateraalkanaal’. Het project ‘Verlaging Dam Lateraalkanaal’ is opgezet om te zorgen voor een betere hoogwaterveiligheid in het Maasplassengebied in Roermond.’

Al jaren wijzen wij als Ronduit Open bij monde van ons commissielid, Baldwin Grabert uit Horn op de mogelijke negatieve effecten van dit plan voor Leudal en dan met name voor de inwoners van Horn.

Het is natuurlijk vreemd dat Roermond in deze samen optrekt met partijen maar dat Leudal niet aan tafel zit. En dat terwijl het plan dat Roermond heeft, directe gevolgen heeft voor Leudal. Rijkswaterstaat geeft duidelijk in het document van 2017 over het Lateraalkanaal, aan dat de dijk een ‘waterkerende functie’ heeft. [1] Iets wat we ook teruglezen in het geldende en door Roermond vastgestelde bestemmingsplan. In de nu naar buiten gebrachte berichtgeving lijkt dat feit ineens te worden betwijfeld door het plan van Roermond. Dat baart ons extra zorgen. Naast het feit dat er blijkbaar ook al een vergunningsaanvraag is gedaan om de dam te verlagen en een fietspad aan te leggen.[2]

In de vergadering van de commissie fysiek van 5 maart 2024 is dit plan weer besproken. Wij hebben de wethouder opgeroepen om het standpunt van Leudal nog maar eens te bevestigen en dit standpunt kenbaar te maken aan Roermond, de regio én onze eigen inwoners. Wij zijn blij dat de wethouder ons standpunt in deze steunt (iets wat ze overigens altijd heeft gedaan).

Het standpunt van Leudal is dat ‘Leudal niet akkoord gaat met de plannen van Roermond om de dijk te verlagen als dat negatieve gevolgen gaat veroorzaken voor Leudal’. Dit werd namens het college nogmaals bevestigd door wethouder Wijers. Ze zei dat haar Roermondse collega, de heer Franssen, daar ‘not-amused’ over is, maar dat Leudal hier onverkort aan vast houdt. Dat Roemrond ‘not-amused’ is, is wel bijzonder. Het standpunt van Leudal is immers al jaren zo. ‘Het plan van Roermond mag geen negatieve effecten voor Leudal’. Een standpunt dat overigens door andere betrokken partijen, waaronder Rijkswaterstaat, ook altijd is onderschreven. Wij hebben het college nogmaals opgeroepen het standpunt van Leudal beter naar onze inwoners te communiceren.

Ronduit Open

11 maart 2024[1] “Om problemen met de verschillen in waterniveaus tussen het gebied westelijk (stuwpand Belfeld) en oostelijk (stuwpand Roermond) van het Lateraalkanaal te voorkomen, is de oostelijke kade van het Lateraalkanaal ontworpen als waterkerende (watervrije) dijk. De waterkerende dijk van het Lateraalkanaal heeft tot gevolg, dat het stroombed van de overlaat van Roermond nabij de Maascentrale geblokkeerd wordt. Daarom is aan de oostzijde van de kanaaldijk de ‘groene rivier’ voorzien. Deze laaggelegen weide, nu open water, zorgt sindsdien dat het water van de overlaat wordt teruggevoerd naar de Maas.”

[2] Gemeenteblad Roermond 16 januari 2014, Registratie Z2023-00002322