Geen woningbouw in voormalige huishoudschool Heythuysen

Ronduit Open pleit al jaren voor meer woningbouw in de kernen. In Heythuysen ligt een prachtige locatie om seniorenwoningen te realiseren. Hier zijn bij de gemeente ook concrete plannen voor ingediend. Helaas vond het huidige college het niet nodig om aan deze plannen mee te werken en na veel duwen en trekken van de initiatiefnemers bleek dat de gemeente gewoonweg niet wilde meewerken aan het plan. Dat betreuren wij nog steeds, omdat de locatie daar buitengewoon geschikt voor is.

 

En hoe nu verder? Het college heeft nu het plan opgevat om er een zorgboulevard in te gaan richten. Op zich is dat plan prima, maar wij hadden dat liever op een andere locatie gezien. Een meerderheid van de raad schaarde zich echter vroegtijdig achter het idee van de zorgboulevard. Daarmee lijkt de kans verkeken dat de locatie gebruikt kan gaan worden voor de zo broodnodige seniorenwoningen. Wel hebben wij het college opgeroepen, en dat heeft de wethouder ook toegezegd, om in het onderzoek wat nu uitgevoerd ook de optie van woningbouw mee te nemen. Dat zou betekenen dat er mogelijk een gedeelte van het terrein toch geschikt kan worden gemaakt voor woningbouw. Dat laatste bleek in de raad het hoogste haalbare.

 

 

 

Dit heeft Mart Janssen nog eens expliciet in de raad benoemd.

• Communicatie. Wij hebben de wethouder nadrukkelijk gevraagd om de toezegging dat er met de huidige bewoners en de omgeving overlegd wordt over de plannen. De wethouder zegde toe dat hij de omgeving niet alleen zal informeren, maar hen actief zal betrekken bij de plannen. Dat wil zeggen vragen naar hun wensen, luisteren naar hun ideeën enz.

• Herbestemming. De instellingen die bij elkaar gezet worden, beschikken momenteel over adequate ruimtes, gebouwen. Als instellingen bijeen gezet worden, komen er gebouwen leeg/vrij. Het lijkt ons niet de bedoeling dat die gebouwen weer voor lange tijd leeg blijven staan en dat mogelijk opnieuw met anti-kraak o.a. verloedering, vandalisme tegen gegaan moet worden. Ook hier kregen wij van de wethouder de toezegging dat in het komende onderzoek en t.z.t. in het voorstel zorgboulevard, expliciet opgenomen wordt het herbestemmen van leegkomende (gemeentelijke) gebouwen.

• Woningbouw. Tenslotte en voor Ronduit Open een heel belangrijk aspect. Wij praten nu over een locatie die uitermate geschikt is voor woningen. Waar door de werkgroep wonen voor ouderen als zodanig ook al een woningenbouw-plan voor is gemaakt. De wethouder heeft in de laatste commissie sociaal aangegeven dat een (door de gemeente ingehuurde) deskundige betrokken bij dit plan, aangegeven heeft dat een combinatie van dit plan met woningen mogelijk is en zelfs kansrijk. Ronduit Open vindt woningbouw een prioriteit en daarom moeten wij alle kansen en mogelijkheden die beschikbaar komen hiervoor actief gebruiken. Gelukkig was de wethouder het hiermee een en kregen wij de toezegging dat in het onderzoek en uiteindelijke plan ook woningen (meervoud!) gerealiseerd worden.

 

Mart Janssen