Beleidsplan schuldhulpverlening

De gemeente gaat vanaf januari aan de slag met het beleidsplan schuldhulpverlening waarbij met name het eerste half jaar gebruikt wordt om te komen tot lokale inkleuring. Dat wil zeggen dat Leudal en haar partners en vooral ook de inwoners en cliënten bekijken hoe processen en werkwijzen het beste kunnen worden ingericht.

De cijfers schuldhulpverlening zijn voor Leudal best goed. Het kan altijd beter, en dat is iets waar wij van vinden dat met name in het kader van de mogelijkheden die de nieuwe Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening erbij geeft, aan moet worden gewerkt, waarvan een evaluatie met de gemeenteraad gedeeld moet worden. De kosten van het sociaal domein, liggen onder een vergrootglas, en de door de gemeenteraad vastgestelde besparingen geven geen ruimte voor nieuwe initiatieven/activiteiten. Of het zou moeten zijn dat huidige werkzaamheden gestopt worden, om nieuwe activiteiten mogelijk te maken. Verder zorgt de corona-pandemie voor een onzekere periode. De geluiden zijn dat er een toename van inwoners zal zijn die een beroep moeten doen op schuldhulpverlening. Maar deze onzekerheid geldt voor een groot aantal terreinen, zoals de jeugdzorg, de economie/werkgelegenheid, bijstand, etc.

Het streven is zoals in het beleid staat, om binnen 4 weken tot een besluit te komen. De praktijk van 2019 en 2020 is dat gemiddeld binnen 5-6 weken een besluit genomen wordt, en daarmee is de voorgestelde termijn van 8 weken reëel en redelijk te noemen. De AWB noemt de periode van 8 weken een redelijke beslistermijn en ook de VNG adviseert deze. Ook de adviesraad Sociaal Domein kan hier mee leven.

Synthese en seniorenverenigingen, en ook de voedselbank hebben al de lokale structuren opgezet om te komen tot vroegsignalering. Er is ook al vrijwillige hulpverlening en er zijn financiële informatiepunten waar mensen terecht kunnen voor hulp, dat zijn lokale zaken die een belangrijke rol spelen in het vraagstuk rond de schuldhulpverlening. Daar waar er goede initiatieven of voorstellen zijn om rond schuldhulpverlening en armoedebeleid meer en beter inwoners te helpen wil Ronduit Open hier altijd het gesprek over wil voeren en meedenken, ook als dit mogelijk geld kost.

De nationale ombudsman heeft een onderzoek gedaan naar de toegang van de schuldhulpverlening. Hierin stelt hij dat de toegang ruimhartig moet zijn. Te veel mensen worden niet toegelaten. Dit vraagt natuurlijk om zorgvuldig onderzoek bij de start van het schuldhulpverleningstraject. Te snel een besluit nemen op een verzoek kan leiden tot afwijzing terwijl de insteek meer moet zijn toelaten. Het verhaal van de ombudsman steunt het voorstel/advies. Beter zorgvuldig dan (te) snel. Kwaliteit gaat voor snelheid.