Algemene Beschouwingen Ronduit Open 2021

Voorgaande jaren heeft Ronduit Open de ambitie uitgesproken dat de begroting zou leiden tot een betere dienstverlening aan de inwoners van Leudal. Dat kan alleen als er een gezamenlijke verantwoordelijkheid gevoelt wordt van ons allemaal. We moeten concluderen dat er nog werk aan de winkel is in dat opzicht, en dat verandering ons in elk geval te langzaam gaat. De ingezette koers voor het verminderen van regeldruk stemt ons echter ook positief. Ga door op de goede weg en pas aan waar dat beter kan. In onze ogen kan dat versnelt worden door een juiste prioritering en sturing.

Het sociaal domein, toch jarenlang een domein dat het meest besproken werd, vanwege de ontoereikende rijksmiddelen en als gevolg daarvan de oplopende tekorten, is onder leiding van de wethouder op de goede weg. Maar er wachten ons nog enkele belangrijke opgaven in de toekomst om de kostenontwikkelingen in toom te houden. We vertrouwen er op dat de nieuwe aanbestedingen mee helpen aan het gewenste effect.

Een andere ambitie die meermaals in deze raad is uitgesproken is adequate huisvesting. Voor senioren, starters en arbeidsmigranten. Er is beleid, nu nog de uitvoering en een luisterend oor. Indien hier meer geld voor nodig is dan geraamd dan zijn wij daar op aanspreekbaar. Wij zien een uitbreiding van het aantal woningen in welke vorm dan ook als belangrijkste middel om de leefbaarheid in de kernen te waarborgen, ook in samenwerking met de diverse woningcorporaties. Al moeten we wel oppassen dat de ontwikkelingen ook passen bij het doel dat de raad voor ogen had bij het vaststellen van het beleid. Er zijn genoeg initiatieven, ook met de vrijkomende sportvelden, maar de gemeente heeft zelf ook nog andere grondposities waar nu weinig tot niets mee wordt gedaan. Wij kunnen ons voorstellen dat met “out of the box” denken ook het een en ander kan worden gerealiseerd.

We willen ook aandacht vragen voor de communicatie, dat betreft zowel de wijze waarop de gemeente communiceert met burgers als de relatie tussen college en raad. Uitgangspunt is dat openheid de basis is voor goede communicatie. Burgers hebben het fundamentele recht te weten wat de gemeente uitvoert, welke vergunningen worden aangevraagd en al of niet verleend, welke plannen in voorbereiding zijn etc. Een periodiek, minimaal tweewekelijks, vinden wij absoluut noodzakelijk. We kunnen ons er niet vanaf maken door te stellen dat iedereen maar op de site van de gemeente moet kijken. Je vindt goede informatie belangrijk of niet. Onze inwoners laten ons weten dit belangrijk te vinden, alleen handelen we er niet naar. In dit periodiek worden ook verenigingen in staat gesteld om evenementen tijdig aan te kondigen. Nu moet men telkens zoeken naar andere wegen om voorgenomen activiteiten onder de aandacht te brengen. Er is hierover een besluit genomen en middelen worden beschikbaar gesteld met deze begroting, we verwachten dan ook zo snel mogelijk een eerste exemplaar te zien op de deurmat.

Financieel gezien blijft elke begroting een lastig verhaal, wij verschillen op enkele punten fundamenteel van mening over enkele opgenomen posten. Als Ronduit Open zijn we al vanaf de oprichting kritisch op het terrein van uitgaven. We zijn voorstander van een terughoudend uitgavenbeleid, en geen OZB verhoging wanneer daar geen dringende aanleiding voor is. We respecteren dat er hierover verschillend wordt gedacht in de raad en snappen dat ook dat zonder bereidheid tot compromissen een gemeente niet kan worden bestuurd. Dat neemt niet weg dat er ook het afgelopen jaar geld werd uitgegeven zonder noodzaak, denk aan het telkens inhuren van gespreksleiders. Het college is toch ook in staat om zelf met burgers te overleggen? Vrijwel permanent dringen we aan op een krachtiger toezicht op de noodzaak van uitgaven vanuit het college, we verspelen ieder recht aan de burgers als wij deze lasten in rekening brengen die vermijdbaar zijn of denk aan de jarenlang slepende procedures over soms details die veel geld kosten en veel ergernis opleveren. Ons ingediend amendement voor de verlaging van de afvalstoffenheffing is onze manier om de te veel geinde OZB terug te geven aan alle inwoners van Leudal. We hadden dit graag anders gezien en structureel maar zoals gezegd met compromissen kun je ook zaken bereiken.

Het provinciaal verdiepingsonderzoek stelt gerust, echter enkele zorgpunten vragen aandacht. We hebben kort geleden ervaren dat de mening van burgers wel degelijk telt, toen we het over het initiatief voor grootschalige zonneweides kwamen te spreken. Betekent dat meteen een gebrek aan ambitie of gevoel voor urgentie ? Zeker niet, het zou ons wat waard zijn dat wij als gemeente ons zo dienstbaar mogelijk opstellen, en dat opmerkingen zoals “ze doen toch wat ze willen” kunnen worden vervangen door iets positievers. De stijgende energieprijzen laten zien dat er wel degelijk sprake is van urgentie, echter waar de burgers en bedrijven in Leudal zelf de meeste baat bij hebben is zelfvoorzienigheid. Waar mogelijk ontkoppeling van het gasnet en het zelf opwekken van stroom door zonnepanelen op de eigen daken. De opbrengsten hiervan vloeien rechtstreeks in de portemonnee van de eigenaren. Extra stimulering hiervan mag de gemeente op zich nemen, op welke wijze dan ook.