Zonneweides in Leudal

De gemeenteraad van Leudal is gevraagd om haar wensen en bedenkingen te uiten over het wel of niet aanleggen van een drietal zonneweides in Neer. Ronduit Open vindt de gang van zaken rondom de aanbesteding en locatie van de beoogde zonneweides aan de Schooldijk, Vlaas en Heldenseweg in Neer totaal de uitganspunten voorbijgeschoten zijn.

Ronduit Open heeft aangegeven de plannen in de huidige opzet niet te steunen. Ze zijn namelijk te grootschalig en te geconcentreerd op één locatie. De omgevingsdialoog is daarnaast verre van goed verlopen. De signalen van omwonenden waren van begin af aan negatief. Desondanks ging men door met de plannen richting een stip op de horizon welke steeds verder van ons wegliep. Ook zijn gaandeweg de race de spelregels verandert om de initiatiefnemers een ultieme kans te geven tot het realiseren van de zonneweides.

Het gevolg is dat er nu dus van onze kant een afwijzing komt op de ingediende plannen. Afwijzen van het collegevoorstel verplicht ons ook met een alternatief te komen. We hebben in ons amendement een kader beschreven dat kan dienen voor het uitwerken van een nieuw voorstel. Dat houdt in dat we kiezen voor een lokaal gefundeerd voorstel, voor een kleinschaliger opzet en ook voor een zorgvuldigere communicatie. Projecten dienen geen aantasting te zijn van waarden zoals natuur, landschap en cultuurhistorie. Bij de keuze van de locaties heeft het verder de voorkeur hoogproductieve landbouwgronden te ontzien.

Vooruitlopend op eventueel nieuwe plannen heeft onder andere Ronduit Open voorgesteld om een werkgroep op te richten waarin eenieder zitting kan nemen. Deze werkgroep kan dan interactief worden meegenomen in de planning en de vinger opsteken als dat nodig is, maar ook met verdere suggesties komen. Dat kan ons heel wat kosten besparen. Verder herinneren we het college aan het door de gemeenteraad vastgesteld beleid om voorrang te geven aan zonnepanelen op daken.

Een kleinschalige zonneweide in Nunhem is daarentegen bij hamerslag door de gemeenteraad goedgekeurd.