Dorpshuis Neeritter

Begin 2020 is door de gemeenteraad opdracht gegeven voor een haalbaarheidsonderzoek en realisatie van een toekomstbestendig dorpshuis in Neeritter. Dorpsoverleg Itter Laeftj heeft hiervoor het initiatief genomen. Men heeft vele gesprekken gevoerd met verenigingen, omwonenden en de lokale horeca en er zijn drie potentiële locaties onderzocht. Uiteindelijk is unaniem gekozen voor de Sint Lambertusschool als toekomstige locatie.

Deze locatie is verder uitgewerkt, waarbij heeft het college enkele kaders heeft meegegeven:

  • Kapitaallasten en kosten groot onderhoud zijn voor rekening van de gemeente en het toekomstbestendig dorpshuis wordt zonder financiële bijdrage van de gemeente geëxploiteerd;
  • De investeringskosten zijn sober en doelmatig;
  • De bezettingsgraad voor het toekomstbestendig dorpshuis moet zo hoog zijn dat de exploitatie kostendekkend is;
  • De gemeente voorziet in een gebouw met een standaardinrichting aan apparatuur en voorzieningen, extra’s zijn voor rekening van de gemeenschap.

 

Ronduit Open vindt dat verenigingen een grote voorwaarde zijn voor een optimale leefbaarheid in onze kernen. Samenwerkingen zijn belangrijk om levensvatbaar te blijven. Ondersteuning vanuit de gemeente is dan ook belangrijk, waarbij het beschikbaar stellen en onderhouden van accommodaties, zoals voor dit project in Neeritter, helpen. Zo ook als het gaat om het opwaarderen van verouderd gemeentelijk vastgoed. Iedere kern heeft recht op een gemeenschapsvoorziening. Daarvoor is wel nodig dat er draagvlak en betrokkenheid is in een kern.

Ter besluitvorming in de raad lag het ondernemingsplan “Ons Itters Thuis” en het daaraan gekoppelde verzoek om een voorbereidingskrediet voor verdere uitwerking van het initiatief. Voorgesteld werd om een voorbereidingskrediet van €180.000,- beschikbaar te stellen en omm, zoals gebruikelijk, dit bedrag te voteren uit het investeringsbedrag van 1,3 miljoen euro zoals dit is opgenomen in de begroting 2022-2025. Ronduit Open is daarmee akkoord gegaan.

Onderdeel van deze €180.000,- is €40.000,- aan ambtelijke uren. Op vragen hoe dit bedrag is opgebouwd en waarom er gekozen is voor tijd-schrijfsystematiek wordt in een volgende commissievergadering nog extra tekst en uitleg gegeven.