Tekorten jeugdhulp

De tekorten in het Sociaal Domein zijn inmiddels ontzettend hoogopgelopen. Onder andere de VNG is daarover met het Rijk in gesprek. Uit onafhankelijk onderzoek in opdracht van het kabinet is inmiddels gebleken dat er sprake gaat zijn van een volumegroei in de jeugdhulp. Alsmaar grotere tekorten dus. Landelijke bijna 500 miljoen euro. De VNG heeft dan ook in meerdere gesprekken met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Financiën aangedrongen op een degelijke financiële compensatie vanuit het Rijk.

Allemaal leuk en aardig die decentralisering, maar landelijk, zo ook in Leudal, lopen de kosten de spuigaten uit zonder dat daar voldoende financiële middelen tegenover staan. De kwetsbaren, de hulpbehoevenden kunnen hierdoor niet datgene krijgen wat ze nodig hebben en waar ze ook recht op hebben.

In de raadsvergadering van mei is unaniem een motie aangenomen waarin het college is opgeroepen om tijdens de Algemene ledenvergadering van de VNG samen met andere gemeenten op te trekken om de noodzaak van toereikende Rijkscompensatie voor de tekorten in de jeugdhulp te bepleiten, en om daarnaast op alle andere mogelijke manieren de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Financiën met klem op te roepen de financiële middelen voor de compensatie van de tekorten in de jeugdhulp aan Leudal en andere gemeenten te doen toekomen.

Het resultaat van de Alv van de VNG is dat er is ingestemd met voorstellen van het bestuur om te blijven inzetten op een structurele oplossing voor de tekorten in het sociaal domein. Onderhandelingen met het kabinet leverden een tijdelijke oplossing op van 1 miljoen euro voor de jaren 2019-2021. Dit geeft gemeenten voor deze jaren enige lucht. De VNG praat de komende maanden verder met het kabinet over maatregelen die zowel het Rijk als gemeenten kunnen nemen om het stelsel beter te laten functioneren en meer grip te krijgen op de volume- en uitgavenontwikkeling.

Het college zal de noodzaak van toereikende Rijkscompensatie blijven bepleiten. De eerste stap hierin is de op 13 juni 2019 aangeboden petitie aan de Tweede Kamer. Met deze petitie vragen 140 colleges van gemeenten (met oa de gemeente Leudal) om een adequate verhoging van het jeugdhulpbudget.