Behoud basisscholen Buggenum en Kelpen-Oler

De afgelopen maanden heeft vanuit de Commissie Sociaal de Werkgroep behoud scholen, bestaande uit vertegenwoordigers van alle fracties in Leudal, zich gebogen over de door schoolbestuur SPOLT aangekondigde sluiting van twee basisscholen in onze gemeente. Daartoe zijn gesprekken gevoerd met alle betrokkenen en is er door twee scholenkoepels belangstelling getoond om de scholen over te nemen.

De gemeente Leudal heeft een vooronderzoek laten uitvoeren door VOS/ABB uit Woerden om de kansen en risico’s in kaart te brengen van het openhouden van de basisscholen in Kelpen-Oler en Buggenum. Het onderzoeksrapport werd op 30 september aan de gemeente aangeboden en na goedkeuring van de betrokken schoolbesturen op 21 oktober beschikbaar gesteld aan de werkgroep en de betrokken Medezeggenschapsraden.

De in het rapport geformuleerde aannames en adviezen hebben de schoolbesturen die interesse hadden voor overname doen besluiten niet verder te gaan met het proces van schoolovername omdat ze de risico’s te groot achten en daarmee dus ook afzien van verder onderzoek naar de haalbaarheid van schoolovername.

Bij het vooronderzoek is gebruik gemaakt van gegevens die de huidige schoolbestuurder heeft aangereikt en de prognosecijfers van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) voor 2021 en verdere jaren. De medezeggenschapsraden en dorpsraden uit beide kernen hebben er bij de raadswerkgroep en de portefeuillehouder op aangedrongen zelf in de gelegenheid te worden gesteld een meer realistisch beeld te mogen schetsen van de huidige situatie op de scholen om daarmee beide schoolbesturen te motiveren tot heroverweging van hun besluit.

Dat gesprek heeft op 5 november plaatsgevonden en heeft geleid tot een voorstel van beide schoolbesturen om onder voorwaarden toch te kandideren voor overname. Op 22 november 2021 heeft de werkgroep samen met wethouder Martens de reacties van de scholenkoepels afgewogen en besproken welke vervolgstappen nodig zijn. Die vervolgstappen zijn vervolgens vertaald naar de te leveren gemeentelijke inspanning op basis van de geformuleerde voorwaarden waarna het proces van overdracht kan worden voortgezet zoals een feitelijk onderzoek naar de haalbaarheid van overname op korte termijn.

Motie

Overwegende dat:

 • Het de gemeente Leudal en de Gemeenteraad veel aan is gelegen dat er in de kernen Kelpen-Oler en Buggenum een basisschool is. Zij acht dit van grote waarde om de leefbaarheid in deze kernen te behouden.
 • De geschetste prognose in het vooronderzoek is gebaseerd op informatie van DUO en komt niet overeen met de actualiteit op beide basisscholen (prognose Kelpen-Oler voor 2021 was 52 maar is feitelijk 42 en de prognose voor Buggenum was 57 en is feitelijk 62);
 • Die prognose op langere termijn vanuit DUO natuurlijk ongunstig is en het de huidige bestuurder heeft doen besluiten over te gaan tot sluiting. De MR-en hebben een heel ander plaatje laten zien met een gunstige ontwikkeling van het aantal kinderen;
 • De medezeggenschapsraden van beide scholen niet betrokken zijn bij het vooronderzoek;
 • Uit de aangeleverde gegevens van beide medezeggenschapsraden een duidelijk ander en meer gunstig beeld naar voren komt;
 • Op basis hiervan beide overnamekandidaten hun standpunt hebben heroverwogen en in tweede instantie een aanbod hebben gedaan voor overname onder voorwaarden;
 • De raadswerkgroep een weging heeft gemaakt van de gestelde voorwaarden en de Raad adviseert om Stichting Akkoord!-PO de mogelijkheid te bieden een onafhankelijk onderzoek uit te voeren;
 • Zij uiteraard geen groot risico willen lopen bij een eventuele overname;
 • Er door de gemeente onderzocht wordt op welke manier de huidige schoolgebouwen multifunctioneel kunnen worden ingezet om daarmee b.v. de energielasten zo laag mogelijk te kunnen houden.


Van mening zijnde dat;

 • De gemeenteraad het toejuicht dat er in Leudal ook een andere vorm van onderwijs mogelijk wordt gemaakt naast het bestaande aanbod;
 • De gemeenteraad in eerdere besluitvorming al heeft ingestemd met het dragen van een zeker financieel risico om overname mogelijk te maken;
 • Er naar het oordeel van alle betrokkenen -behoudens SPOLT- voldoende garanties aanwezig zijn om de scholen te behouden voor de kernen;
 • De overnamekandidaat dit middels onderzoek kan verifiëren;


Besluit:

Als gemeenteraad uit te spreken voor € 150.000 per jaar, gedurende 5 jaar, ingaande 1 januari 2022, garant te staan die de komende vijf jaar naar verwachting nodig zijn om;

 • Het gedaalde leerlingaantal op St. Liduina in Kelpen-Oler op te vangen tot een maximum van 10 leerlingen onder de opheffingsnorm van 51 zoals door Leudal vastgesteld. De verwachting is daarbij overigens dat St. Liduina over twee jaar weer op de norm van 51 kinderen zit. Per kind is dat ca. €5.000,- per jaar (dus naar schatting €50.000,-);
 • De exploitatiekosten te kunnen opvangen voor beide scholen voor het deel dat niet in de rijksvergoeding zit (naar schatting €100.000,- per jaar voor beide scholen samen).


en geeft het College van Burgemeester en Wethouders de opdracht;

 • om conform het raadsbesluit deze garantie af te geven aan de kandidaat die bereid is om beide scholen over te nemen en zo snel mogelijk het gewenste onafhankelijk onderzoek te laten starten;
 • Het College en de Gemeenteraad van Leudal komen hiermee tegemoet aan de door Akkoord!-PO en RBOB De Kempen geformuleerde voorwaarden voor schoolovername.


De gemeenteraad heeft de motie aangenomen.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin