Versnellingsagenda wonen

Wederom is er in de gemeenteraad gesproken over een plan om de woningbouw een krachtige impuls te geven. De oproepen van Ronduit Open in de gemeenteraad, door meerdere partijen ondersteund, zien we hiermee bevestigd. Het gaat ons echter nog steeds niet snel genoeg. Negatief zijn wij niet want alles moet een kans krijgen zoals ook deze agenda.

Veel zal echter afhangen van de daad en besluitkracht vanuit het gemeentehuis. Steeds weer wordt er door aanvragers van vergunningen geklaagd over een uiterst trage afwikkeling. Dat komt door een te grote nadruk op de details van regelgeving. Oproepen aan de portefeuillehouder om de regie in handen te nemen hebben onvoldoende effect gehad dat moet en kan anders. Met ons amendement willen de ruimte scheppen voor de wethouder om die regie te pakken en dus sterker te sturen op afwikkeling van vergunningen. Vaak is het zo dat we binnen de logge en trage organisatie voor elke oplossing wel een probleem kunnen vinden. Als de sturing vanuit het college niet verbetert komt er van een versnelling van de woningbouw weinig terecht.

In de agenda wordt gesproken over een 40-tal onbenutte bouwtitels welke waarschijnlijk niet zullen worden benut wij willen dan ook dat deze bouwtitels uit de agenda gelicht worden. Deze vormen immers een belemmering. Dit wil overigens niet zeggen dat we deze titels moeten schrappen maar we zetten ze in de ijskast. Ook moeten we de bouw aanvragen die gedaan zijn en die om wat voor reden dan ook geen doorgang konden vinden wederom tegen het licht aanhouden. Met deze agenda in de ene hand en de aanvragen die afgekeurd zijn in de andere komen we wellicht tot een andere conclusie.

Het bouwen van levensloopbestendige woningen is een mooi streven, net als de open blik voor alternatieve woonvormen. Ook zullen we initiatieven vanuit de kleinere kernen moeten omarmen, waarbij duidelijke kaders worden gesteld. We moeten als gemeente flexibel zijn maar flexibel betekent niet dat we als gemeente aan de zijlijn gaan toekijken. Vernieuwing vraagt een actieve en meedenkende houding waarbij de juiste woningen worden gebouwd voor de doelgroepen die wij voor ogen hebben. Het voor bebouwing geschikt maken van overtollig vastgoed in bezit van de gemeente is eveneens een uitgelezen kans voor initiatieven die vanuit de gemeenschap zelf tot stand komen.

Verder zou de gemeente de rol van ontwikkelaar best op zich kunnen nemen om bepaalde locaties te bebouwen door middel van het actief benaderen van bouwers. Dat moet dan gebeuren zonder van meet af aan een onoverzienbare lijst van eisen op te stellen. Vanuit de bouwwereld krijgen we diverse vragen of er beschikbare bouwkavels voor handen zijn of op korte termijn komen. Het bouwen van meerdere woningen gelijktijdig op projectbasis is altijd goedkoper dan het individueel bouwen van een woning. Het kan Ronduit Open niet snel genoeg gaan en we hopen dan ook dat de woningbouw in Leudal de impuls krijgt die het verdient!