Septembercirculaire en afvaltarief

Ronduit Open heeft aanvankelijk niet ingestemd met het voorstel van het college over de verwerking van het bedrag van 3,7 miljoen euro dat Leudal krijgt voor het jaar 2022 op basis van de septembercirculaire. De belangrijkste reden daarvoor is de geraamde indexering loon en prijscompensatie. Een tweede reden is dat deze extra inkomsten niet meegenomen en doorgerekend zijn bij de vaststelling van de begroting 2022 op 2 november terwijl die al in september bekend zijn. 

De buurgemeenten Weert en Maasgouw doen dat wel en passen hun tarieven daarop aan. Leudal doet dat niet en daardoor is de onroerendezaakbelasting (OZB) op twee jaar tijd gigantisch gestegen. En dat terwijl Leudal bijna 1,3 miljoen euro aan extra inkomsten krijgt over 2021. Het positieve resultaat over 2021 is nu al meer dan 1,5 miljoen euro. Daardoor is de spaarpot om tegenvallers op te vangen gestegen naar ruim 10 miljoen euro. Leudal heeft een enorme vermogensstijging gehad door het rekeningsaldo van bijna 5 miljoen euro over het jaar 2020 en is daardoor zeer goed in staat is om tegenvallers en tekorten op te vangen. In Binnenlands Bestuur van september 2021 is Leudal aangemerkt als de op een na hoogste vermogenstijger van Limburg!

Daarom was en is Ronduit Open tegen het feit dat €324.000 bestemd wordt voor indexering van loon- en prijsstijging. Dat is niet nodig. Juist dat soort berekeningen leidt ertoe dat Leudal bij de vaststelling van de begroting klaagt over de tegenvallers, vervolgens de burgers veel te zwaar belast en dan later vaststelt dat er veel geld overblijft. Er is echter geen aparte uitkering voor het sociaal domein. In het voorstel van het college wordt voorgesteld om de extra middelen deels voor de jeugdzorg in mindering te brengen op de taakstelling sociaal domein. Door het niet instemmen bestaat de kans dat die dan niet besteed worden aan de jeugdzorg en dat willen we voorkomen. Daarom hebben we alsnog ingestemd met het voorstel.

Een van de centrale punten bij Ronduit Open is dat er geen belastingen moeten worden verhogen wanneer daar niet een dringende noodzaak voor is. Dat heeft ertoe geleid dat we ieder jaar voorgesteld hebben het OZB lager vast te stellen dan coalitiepartners Samen Verder en D66 van plan waren. In 2020 heeft Leudal bovendien de systematiek gewijzigd door de waardestijging van de woningen door te rekenen. Dat heeft zoals gezegd tot gevolg gehad dat het belastingtarief flink is gestegen. We hebben daarmee onder de voorwaarde ingestemd dat als in 2021 blijkt dat we wederom te veel OZB hebben geheven. Dat geld moest terug naar de Leudalse belastingbetaler. Dat leek gelukt. Op 2 november besloot de gemeenteraad om 261.000 euro terug te geven via een verlaging van het afvaltarief met 16 euro.

En wat gebeurde er in de raadsvergadering van 14 december? Samen Verder, D66 en CDA hadden bedacht dat een paar kosten op afvalterrein alsnog bij de burgers in rekening moesten worden gebracht. Dat geld was al in ruime mate beschikbaar binnen de gemeente en er was geen enkele noodzaak daar de burgers mee te belasten. Toch wilden deze partijen per sé dat de extra kosten werden doorgerekend aan onze inwoners. Dat is de politiek in Leudal. Eerst na veel moeite instemmen met een teruggave van te veel ontvangen OZB-inkomsten aan onze inwoners om vervolgens op het laatste moment alsnog de lasten verhogen met als gevolg dat men er nul euro mee opschieten. Met de ene hand geld teruggeven en met de andere hand dat geld weer terugpakken.

Wij hebben op de meest overtuigde wijze afstand genomen van dat soort politiek. Hoe kun je geloofwaardig zijn naar burgers toe, wanneer je gemaakte afspraken niet nakomt of wil nakomen?