Subsidies dorpsplatforms

Ronduit Open waardeert en steunt de dorpsplatforms voor het werk dat zij doen om hun kern leefbaar te houden en de vinger aan de pols houden voor wat betreft ontwikkelingen en gevolgen van gemeentelijk beleid. Ronduit Open heeft als standpunt met betrekking tot subsidies dat een basissubsidie aangevuld kan worden wanneer men activiteiten organiseert.

Voorgesteld wordt nu om dit ruimhartiger toe te passen dan het geval was. Inactieve dorpsraden zullen wellicht gestimuleerd worden om actiever te worden en actieve dorpsraden zullen hun inspanningen meer beloond zien worden dan nu het geval is. De subsidiëring van de dorpsraden moet naast het basisbedrag, in lijn met het subsidiebeleid, gezien worden als ondersteuning van haar activiteiten in plaats van een organisatiegerichte financiering.

Dorpsplatforms kunnen rekenen op een basisbedrag van €700,-, aangevuld met een bedrag van €1300,- wanneer men naast enkele basisvoorwaarden onder andere minimaal drie themawerkgroepen heeft, bestuur en werkgroepen een actieve en constructieve deelname aan gemeentelijke themasessies leveren en men een aantoonbare verbindende functie in de kern heeft door initiatieven en/of organisaties bij elkaar te brengen.

Een laatste voorwaarde is dat dorpsplatforms €300,- aan eigen inkomsten moeten hebben. Deze €300,- aan eigen inkomsten zouden kunnen zijn subsidies (anders dan van de gemeente), fondsen, een eigen bijdrage van de inwoners (zoals financiële steun of steun in natura die men ontvangt van de lokale middenstand (in natura kan men omzetten naar euro’s), maar ook de eigen inbreng/zelfwerkzaamheden mag en kan men naar euro’s omrekenen.

Waarom is dit als voorwaarde meegenomen? De financiële situatie van de gemeente is dusdanig dat kritisch gekeken wordt waarvoor gemeenschapsmiddelen ingezet worden en dat daarbij ook van burgers gevraagd wordt om zelf ook een bijdrage of inspanning te doen. Het college vindt het niet wenselijk dat een dorpsraad volledig werkt met subsidie en enkel en alleen daarvan afhankelijk is. Belangrijk is dat de dorpsraden hiermee bezig zijn en er aandacht voor hebben, en daar waar het niet lukt zijn er de gebiedsregisseurs (en andere dorpsraden) om hen bij te helpen.

Ronduit Open steunt het amendement dat de voorwaarde dat een dorpsplatform aantoonbaar €300,- aan inkomsten uit andere bronnen moet hebben schrapt uit het raadsvoorstel. De focus voor een dorpsraad moet liggen op de andere genoemde voorwaarden en het besef dat men niet enkel afhankelijk moet zijn van gemeentelijke subsidie kan onderdeel zijn van de jaarlijkse evaluatie.