Sjans van Naer

Ronduit Open vindt dat er overtuigende argumenten zijn om de ‘sjans van Naer’ te restaureren. Het bedrag dat hier beschikbaar voor wordt gesteld moet redelijk zijn. We delen de opvatting van het college dat een bedrag van ruim €270.000 te groot is. Het getuigt in onze ogen van volstrekt onverantwoord financieel beleid wanneer we doen alsof geld geen probleem is. Ronduit Open vindt de kostenraming van ruim €270.000 geen reden om de restauratie geheel af te wijzen. We vinden daarom dat een nieuw en mogelijk versoberd plan moet worden opgesteld en dat de initiatiefnemers veel directer moeten worden betrokken dan tot nu toe het geval is geweest.

Vervuiling

Voor het verwerken van de vervuiling is een onnodig dure oplossing voor gekozen, namelijk afgraven, reinigen en schone grond aanvoeren. Er zijn diverse mogelijkheden aangereikt om dat veel goedkoper op te lossen. Bijvoorbeeld door de gracht rond de schans anders uit te voeren. Natuurlijk is veiligheid een hard uitgangspunt. Maar we moeten ook reëel zijn. Op die grond hebben vele jaren koeien gegraasd zonder dat er enig gezondheidsrisico was voor de consumptie van de melk. Bovendien kunnen afspraken worden gemaakt over de intensiteit van het gebruik van de schans door Jong Nederland en Kindervakantiewerk. Het wordt immers geen locatie waar ieder weekend grote bijeenkomsten worden gehouden. En dus moeten aan te brengen nutsvoorzieningen worden afgestemd op het beoogd gebruik. Dat kan schelen in de kosten.

Financiën

We kiezen voor een krediet van €173.000. Daarbij maken we twee opmerkingen. Allereerst moet dat bedrag niet worden verminderd met de onderzoekopdracht die verleden jaar door de gemeente is verstrekt in verband met de verontreiniging, en ook niet met de reeds uitgegeven kosten die niet allemaal nodig waren volgens de initiatiefnemers. Op de tweede plaats een opmerking over de grondaankoop. Er wordt voorgesteld de grond aan te kopen van het Waterschap. Die grond is verontreinigd. En die verontreiniging hangt samen met de verontreiniging van de Tungelroyse beek met o.a. cadmium, afkomstig van de Zinkfabriek in Budel. Nu weten we ook dat het een totaal onmogelijke en onbetaalbare opgave is die onderwaterbodems te saneren. Dat gaat nooit gebeuren omdat het veel te duur is. De Tungelroyse beek behoort tot de verantwoordelijkheid van het Waterschap. Dan lijkt het logisch dat het college het Waterschap nog eens diep in de ogen kijkt en een redelijker aankoopprijs afspreekt met de gemeente dan nu is gebeurd. Het lijkt tamelijk gek wanneer wij verontreinigde grond aankopen en daarna als gemeente worden opgezadeld met de reiniging ervan. Immers, het was niet de gemeente die verantwoordelijk was voor de verontreiniging.

Compromis

Er lagen in de gemeenteraad meerdere voorstellen waarover besloten moest worden. Apart van elkaar haalden deze geen meerderheid, wat zou leiden tot géén restauratie van de schans. De gemeenteraad heeft daarom een compromis bereikt door maximaal €225.000 te besteden aan de restauratie en dat dit bedrag enkel kan worden verhoogd wanneer de grond voor een lager bedrag kan worden verworven dan op dit moment is ingerekend.