Afvalinzameling

De wijze van afvalinzameling in Leudal gaat gedeeltelijk veranderen. De uitleg die over de kostenontwikkelingen is gegeven heeft Ronduit Open er niet van overtuigd om voor het oorspronkelijke raadsvoorstel te kiezen. De kosten zullen in de toekomst stijgen, laat daar geen misverstand over bestaan. Daarbij zijn wij aan zet zijn om deze zo beheersbaar mogelijk te houden.

Als wij het standpunt blijven hanteren dat de vervuiler betaald, dan geldt dat ook voor onze inwoners. Zo is het ook van belang om de inwoners goed te informeren, en kan een aangepaste vorm van de productie van dagelijkse zaken en consumentengoederen ook bijdragen aan minder afval. De uitkomst van de enquête onder de inwoners was voor Ronduit Open van groot belang. De gemeenteraad heeft besloten dat in de toekomst:

  • 1 x per 4 weken de restafvalcontainer zal worden geledigd waarbij per lediging wordt betaald;
  • 1 x per 2 weken het GFT blijft ingezameld;
  • De PMD-inzameling bij milieuparken blijft;
  • De oud papier inzameling blijft zoals deze nu is (met inzet van verenigingen).

 

Daarnaast is reinigingsdienst Maasland opgeroepen om de containers op de milieuparken vaker te ledigen vóór het weekend en worden de inwoners van Leudal beter geïnformeerd over de afvalinzameling op de milieuparken.