Zonneweides in Leudal

Hoe we het ook wenden of keren, er bestaan raadsbreed veel bedenkingen over de plannen voor zonneweiden. Die plannen roepen tal van vragen op bij heel veel omwonenden en ook bij burgers die op afstand wonen en bijvoorbeeld bij landbouw- en natuurorganisaties.

Als Ronduit Open hebben we problemen met de volgende punten:

 • De plannen moeten veel kleinschaliger worden;
 • De inpassing in de omgeving vraagt veel meer aandacht en zorgvuldigheid;
 • Bij kleine ingrepen in het buitengebied moeten lange en ingewikkelde procedures worden doorlopen terwijl het hier gaat om tientallen hectares;
 • De criteria voor de beoordeling en selectie van plannen (bijvoorbeeld de afstand tussen zonneweides) moeten worden gerespecteerd;
 • De zogenaamde zonnewijzer moet worden gevolgd. Die geeft voorrang aan zonnepanelen op daken boven zonneweides;
 • Het gebruik van heel wat hectares landbouwgrond heeft niet onze instemming;
 • Milieucoöperaties moeten erbij worden betrokken zoals de voorwaarden ook voorschrijven;
 • Er spelen vragen op het vlak van veiligheid;
 • Het communicatietraject opnieuw moet plaatsvinden.

 

Kortom, er is voor de initiatieven in het buitengebied van Neer een ingrijpend gewijzigd voorstel nodig dat onderwerp moet worden van een nieuw communicatietraject. Hoe nu verder? Het heeft de voorkeur van Ronduit Open dat eerst het ingrijpend aangepaste voorstel aan de gemeenteraad wordt voorgelegd zodat het college het redelijke vertrouwen heeft dat het eindresultaat door de gemeenteraad wordt goedgekeurd. De gemeenteraad heeft uiteindelijk besloten om het college de opdracht te geven om:

 • Alvorens definitief een besluit te nemen het college het concept-besluit in een vergadering van de Raad voorlegt ter goedkeuring;
 • Duidelijkheid te verschaffen over de toereikende informatiepositie van de omwonenden;
 • De gemeenteraad de gelegenheid te geven om zich uit te spreken over de reikwijdte van de eerdere raadsuitspraak ten aanzien van het moment waarop zonneweides en windmolens gerealiseerd kunnen worden.