Handelswijze SPOLT sluiting basisscholen

Ronduit Open heeft in de raadsvergadering, net als alle andere fracties, een motie aangenomen die de handelswijze van de aanbieder van het basisonderwijs in Leudal, SPOLT, sterk afkeurt.

Het is landelijk zo geregeld dat het de plicht van de gemeente is om de huisvesting voor het basisonderwijs te financieren. SPOLT heeft eind 2020 aangegeven voornemens te zijn om de twee basisscholen in Kelpen-Oler en Heibloem per 1 augustus 2021 te sluiten en die basisschool van Buggenum per 1 augustus 2022. Er zit dus slechts enkele maanden de tijd tussen de datum van bekendmaking en voorgenomen sluiting.

In december 2020 sprak de gemeenteraad al uit dat het belang van het openhouden van de basisscholen zeer groot is, net als zekerheid voor de toekomst. Vanuit de commissie sociaal is onlangs een raadswerkgroep is ingesteld met betrekking tot het behoud van basisonderwijs in vrijwel alle kernen van Leudal. Sinds december 2020 heeft SPOLT op geen enkele wijze het maatschappelijke belang van kinderen, ouders en gemeenteraad meegewogen in haar voorgenomen besluit om deze scholen te sluiten. Een daadwerkelijke sluiting zal een grote impact hebben op de sociale structuur van een kern en negatief uitwerken voor de leefbaarheid. Daarbij trekt de gemeenteraad ook de financiële overwegingen van SPOLT voor de sluitingen in twijfel. Ook is het zo dat de opheffingsnorm voor Leudal, van 51 leerlingen, op ten minste twee basisscholen niet gehaald wordt en voorlopig ook niet gehaald zal worden.

Deze handelswijze van SPOLT past niet bij de wens van de gemeenteraad om het basisonderwijs in de kleine kernen te behouden en om geen schaalvergroting te forceren. Door deze handelswijze van SPOLT wordt de gemeenteraad van Leudal buitenspel gezet. Dit moet in de toekomst voorkomen worden.

Het bovenstaande is aanleiding voor de gehele gemeenteraad geweest om de handelswijze van SPOLT sterk af te keuren. Het college en de onlangs opgerichte werkgroep van de commissie Sociaal is opgeroepen om waar mogelijk de MR’en van de drie basisscholen te ondersteunen bij de geschillencommissie om daarmee de genoemde basisscholen in ieder geval nog één jaar open te kunnen houden. Daarnaast heeft de gemeenteraad uitgesproken dat aanvullend op de in december 2020 aangenomen moties, indien SPOLT bij haar voorgenomen besluit blijft tot sluiting van de drie basisscholen en daarmee haar eigen handelswijze goedkeurt, te bekijken of er alternatieve aanbieders te vinden zijn of een nieuwe aanbieder gesticht kan worden die het primair basisonderwijs in de gemeente Leudal kunnen verzorgen.

Bericht college 31 mei 2021

Gemeente werkt varianten onderwijs kleine kernen verder uit

In december 2020 heeft de voorzitter van de raad van bestuur van SPOLT aangegeven voornemens te zijn om per 1 augustus 2021 basisscholen De Heihorst (Heibloem) en St. Liduina (Kelpen-Oler) en per 1 augustus 2022 de Antoniusschool (Buggenum) te sluiten. Het schoolbestuur heeft nog geen definitief besluit genomen over de sluiting van de scholen. Desondanks wordt toch al gekeken naar alternatieven en/of mogelijkheden voor de basisscholen.
De Gemeente heeft volop van doen met de leefbaarheid in de dorpen, waar de school een cruciale rol in vervult. De gemeenteraad vindt de leefbaarheid in de dorpen zo belangrijk, dat besloten is om een werkgroep van raadsleden in te richten. Deze werkgroep heeft als doel om vanuit een niet politieke insteek over de voorgenomen sluiting advies uit te brengen aan de gemeenteraad van Leudal

Wet
De mogelijkheden voor gemeenten bij sluiting van scholen zijn beperkt. Voor wat betreft onderwijs-huisvesting heeft de gemeente een beperkte, wettelijk vastgelegde, taak als het gaat om nieuw-bouw, renovatie, uitbreiding en constructiefouten.
Een belangrijke rol bij het vertegenwoordigen van ouders, leerlingen en personeel van basisscholen is weggelegd voor de Medezeggenschapsraad (MR). Als een schoolbestuur een sluiting voorstelt, heeft de MR een adviesrecht.
Naar verwachting zullen alle drie de scholen een negatief advies uitbrengen aan SPOLT m.b.t. de aangekondigde sluiting. Als schoolbestuur SPOLT de adviezen van de MR-en niet overneemt, kunnen de MR-en het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.
Als eventueel alternatief is onder andere gekeken naar de per 1 juni 2021 in werking tredende “Wet meer ruimte voor nieuwe scholen”. Op dit moment is een nieuwe school beginnen alleen mogelijk op basis van een pedagogisch-didactisch of onderwijskundig concept in combinatie met een erkende geloofs- of levensovertuiging, een zogenaamde richting. De nieuwe wet staat ook het vestigen van een school toe zonder een richting. Deze wet brengt echter verandering in de bekostiging. Ook de stichtings- en opheffingsnormen blijven ongewijzigd. Dit betekent dat om een nieuwe school te stichten toch voldaan moet worden aan de stichtingsnorm van 200 leerlingen.

IHP
Om meer te kunnen samenwerken en anticiperen op toekomstige ontwikkelingen is de gemeente met de in Leudal werkzame schoolbesturen een overleg gestart om te komen tot een integraal huisvestingsplan. Een IHP is een meerjarenperspectief voor onderwijshuisvesting.

Zorgen
Wethouder Robert Martens: “Als wethouder deel ik de zorg van ouders over een eventuele sluiting van de scholen. Tegelijkertijd is de directe invloed die we als gemeente op het aanbod en de kwaliteit van dit onderwijs beperkt. De Rijksoverheid bekostigt de scholen namelijk rechtstreeks. Indien de scholen gedurende drie jaar minder leerlingen tellen dan de lokale instandhoudingsnorm (51 leerlingen), wordt de bekostiging stopgezet. Op dit moment zit alleen de school in Heibloem twee jaar onder de opheffingsnorm van 51 leerlingen. Als wethouder is mij er veel aan gelegen om invulling te blijven geven aan de leefbaarheid van de kernen. De voorgenomen sluiting van de basisscholen wordt ook door de lokale gemeenschappen gezien als een forse aantasting van de leefbaarheid, o.a. door het wegvallen van een vestigings- en bindingsfactor. Het is voor iedereen dan ook heel belangrijk dat er samen met de werkgroep van de gemeenteraad nu al gekeken gaat worden naar alternatieven.”