Regionale energietransities

De gemeenteraad heeft de Regionale Energiestrategie Noord- en Midden Limburg (RES NML) 1.0 besproken. Deze RES heeft niet zonder meer de goedkeuring van Ronduit Open gekregen. Ronduit Open is van mening dat de energieopgave een verantwoordelijkheid is van de gehele regio. Momenteel loopt Leudal regionaal voorop in de energietransitie. Het is tijd om de overige regio’s uit te dagen hetzelfde te doen.

Onlangs werden wij in een raadsinformatiebijeenkomst getrakteerd op de uitspraak dat we nu nog vooroplopen, maar dat we moeten waken dat we niet ingehaald worden. Onze mening is dat we graag ingehaald worden door overige regio’s, zodat ook zij hun steentje bij dragen. De profileringsdrang om de groenste gemeente te worden moet niet ten koste gaan van alle andere waarden en belangen.

Op het ogenblik rijzen er diverse windmolens tot hoog in de hemel op Leudals grondgebied of op de randen daarvan. Met de verwachte opbrengst, in combinatie met de reeds aanwezig zonnepanelen op daken en geplande kleinschalige parken, voldoet Leudal de komende jaren in onze ogen ruimschoots aan zijn verplichtingen binnen de RES. Tegen grootschalige zonneparken, waar de omgevingsdialoog aangeeft dat ze niet gewenst zijn, zeggen wij dan ook volmondig nee. Uiteraard staan wij open voor de aanleg van kleinschaligere zonneweides op plaatsen, binnen of buiten de energiekansen kaart, waarbij binnen de te voeren omgevingsdialoog geen bezwaren voor zijn.

Ronduit Open is voor de energietransitie. Echter, wij willen benadrukken dat Leudal niet het stopcontact moet worden van Noord- en Midden-Limburg. Wij willen dan ook nogmaals benadrukken dat we de volgorde aanhouden die het college heeft aangenomen middels de eerder ingediende motie; Eerst alle beschikbare daken volleggen en energie opwekken daar waar het gebruikt wordt.

Tot slot willen wij nogmaals benadrukken dat de RES een opgave is van de gehele regio en niet alleen van Leudal. Het feit dat wij een plattelandsgemeente zijn met een groot grondoppervlak wil niet automatisch zeggen dat we landbouwgronden moeten opofferen voor het aanleggen van zonneweides.

Om de steun van Ronduit Open voor de RES 1.0 te verkrijgen heeft Ronduit Open in de gemeenteraadsvergadering het college om een reactie gevraagd op onderstaande punten:

  1. Dat met betrekking tot windmolens en zonneweides nu andere gemeenten aan bod zijn en dat er in Leudal geen grootschalige projecten meer gaan starten zonder de nadrukkelijke toestemming van de raad;
  2. Dat dit als consequentie heeft dat Leudal een pas op de plaats maakt met betrekking tot het bouwen van windmolens en het aanleggen van zonneweides;
  3. Dat de omgevingsdialoog een grotere rol gaat spelen in mogelijk toekomstige projecten die als kansrijk worden gezien door de raad.

 

De reactie vanuit het college was in lijn met bovenstaande punten. Over de beoogde aanleg van zonneweides binnen de energiekansenkaart in Neer heeft Ronduit Open aangegeven dat we de verkeerde weg bewandeld hebben. We zijn dan ook blij met de toezegging vanuit het college om de zaak te heroverwegen en met een ander voorstel te komen. Neemt niet weg dat een nieuw voorstel aan gestelde criteria moet voldoen, anders heeft een nieuw voorstel in onze ogen geen kans van slagen.