Gemeentelijke belastingen

Ronduit Open is voorstander van een terughoudend uitgavenbeleid, en dus ook geen OZB verhoging wanneer daar geen dringende aanleiding voor is. In onze zes jaar in de coalitie hebben we de belastingverhogingsdrang van de andere partijen weten te temperen met het aandringen op een krachtige sturing vanuit het college op de uitvoering van het werk, bezuinigingen op de kosten in het sociaal domein, geen te ruime begrotingen en afdelingsbudgetten, etc.

Onroerendezakenbelasting
Toch is nu weer de onroerendezaakbelasting verhoogd, het is zelfs bij voorbaat door de coalitiepartijen aangekondigd voor de komende jaren. Leudal boekt jaar in jaar uit, structureel, een incidenteel overschot vanwege de veel te ruime manier van begroten. 12 miljoen euro staat er op de spaarrekening. Telkens wordt er weer wat bedacht om met droge ogen te kunnen verkopen dat deze belastingverhoging te verantwoorden is. Een rampjaar dat er aan zou komen, beter beetje bij beetje verhogen dan in één keer heel veel bij een eventuele tegenslag, er komen in de verre toekomst ontzettend dure kostenposten aan. Er is weinig onderbouwing zoals een duidelijk te verwachten baten en lasten plaatje bij zaken die in het coalitieakkoord genoemd staan, zoals de openbare ruimte, waaronder ook wegen, groenstroken, bomen, riolering en verduurzaming accommodaties, de nieuw- of verbouw van Sint Ursula, etc. Bij een absolute noodzaak en een goede onderbouwing is belastingverhoging aan de orde, maar niet bij speculatie en natte vingerwerk.

Afvalstoffenheffing
Er wordt in Leudal zo goed afval gescheiden dat de berg Leudals restafval is gedaald van 130 naar 80 kilo per inwoner en tegelijkertijd de berg GFT en PMD procentueel flink is gestegen. Dit college stelt dan ook voor om de inwoners van Leudal die hun afval beter zijn gaan scheiden te belonen met hogere belastingen op hun afval. We scheiden ons afval beter, maar omdat de vaste kosten van RD Maasland niet afnemen blijft het tarief hoog. We scheiden ons afval beter en inwoners die misschien maar drie keer per jaar de container voor aan de straat zetten betalen daar straks omgerekend tientallen euro’s per keer voor. Dat kan niet de bedoeling zijn. De vaste lasten bij RD Maasland moeten naar beneden en wellicht dat ook de berekeningssystematiek anders moet om meer tegemoet te komen aan het uitgangspunt “de vervuiler betaalt”.