Ontwikkelingen Zevenellen

Gedeputeerde Staten hebben op 25 oktober 2021 een aanmeldnotitie milieueffectrapportage beoordeling ontvangen van RWE Generation NL B.V. (RWE) in verband met het voornemen een aanvraag in te dienen voor een omgevingsvergunning.

RWE produceert energie uit zowel fossiele als duurzame energiebronnen. Het doel van RWE is om het aandeel duurzame energie zodanig te vergoten dat het bedrijf klimaat neutraal is in 2040. RWE heeft het plan om afvalstromen, waaronder huishoudelijk restafval, te converteren naar basis chemicaliën, inclusief waterstof. Binnen de voorgenomen inrichting van RWE/FUREC Zevenellen worden verschillende te accepteren afvalstoffen, waaronder fijn huishoudelijk restafval, be- en verwerkt tot afvalpellets. De inrichting zal een verwerkingscapaciteit krijgen van circa 675.000 ton/jaar. Na afscheiding van mineralen (zoals stenen en glas), ferro en non-ferro metalen alsmede vocht, worden uit het afval circa 444.000 ton/jaar aan afvalpellets geproduceerd, welke bestaan uit zowel organische als niet organische componenten. Uit deze pellets worden op Chemelot waterstof en basischemicaliën geproduceerd.

De provincie Limburg heeft besloten dat er voor de voorgenomen activiteiten geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn, en dat daarom het opstellen van een milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is bij de voorbereiding van de aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu.

Ronduit Open heeft naar aanleiding van dit besluit agendering aangevraagd in de commissie Fysiek. Wij herinneren aan de toezeggingen die indertijd aan burgers zijn gedaan met betrekking tot de zorgvuldige informatievoorziening en het voorkomen van mogelijke overlast van bedrijvigheid op Zevenellen. Het besluit van Gedeputeerde Staten past in een reeks van besluiten waarbij vestiging van bedrijven op Zevenellen wordt bevorderd en met eerder gedane toezeggingen veel te soepel wordt omgegaan.

Thieu Wagemans: “Ik verzoek het college van Leudal met klem te protesteren bij Gedeputeerde Staten tegen het genomen besluit en concreet de eisen te formuleren vanuit Leudal waar vestiging van bedrijven aan dient te voldoen. Ik herinner aan ons eerder ingenomen standpunt om een registratiesysteem met nulmeting verplicht te stellen. Ik herinner ook aan onze eis met betrekking tot een handhavingsprotocol dat tevens wordt vastgelegd in een te sluiten overeenkomst met bedrijven. Hoe kan overlast worden vastgelegd wanneer een nulmeting ontbreekt?”

Telkens weer vertellen initiatiefnemers op Zevenellen dat er geen problemen zijn te verwachten. Dan mag het ook geen probleem zijn om dat vast te leggen in voorwaarden bij een vergunning. Wanneer een initiatiefnemer ervan overtuigd is dat zijn plan geen negatieve effecten heeft, zal hij er ook geen moeite mee hebben dat schriftelijk vast te leggen. Daarmee kan men ongerustheid wegnemen bij burgers in de omgeving.