Brandweerkazerne Heythuysen Roggel

Nu de geheimhouding rond de vestiging van een gezamenlijke brandweerkazerne aan de Noorderbaan per heden is opgeheven voelen wij ons vrij openbaar te maken wat onze positie is geweest. Wij vonden en vinden het principieel onjuist dat onder geheimhouding reeds in december aan de raadsleden is gevraagd of ze bedenkingen hebben tegen de vestiging van een gezamenlijke brandweerkazerne voor Roggel en Heythuysen.

We hebben in december laten weten dat het onjuist was en is om de Raad reeds een uitspraak te laten doen over een komende bestemmingswijziging. Immers, onderdeel van een bestemmingswijziging is een zienswijzeprocedure waarin belanghebbenden hun inbreng kunnen hebben. De Raad moet die zienswijzen vervolgens beoordelen en besluiten die al of niet gegrond te verklaren. Nu is de situatie dat alle andere fracties dan Ronduit Open zich reeds in het geheim hebben uitgesproken over de vestigingsplaat en over de samenvoeging van beide brandweereenheden.

Wij waren in augustus 2020 als enige raadsleden van Leudal aanwezig bij een regionale bijeenkomst in Weert over het brandweerbeleid. We hebben daar aangegeven dat de verdere schaalvergroting binnen de brandweer in wezen een verzwakking betekent van de positie van vrijwilligers. Schaalvergroting leidt tot formalisering van procedures en tot bureaucratisering wat voor vrijwilligers het plezier in het vrijwilligerswerk gemakkelijk kan doen afnemen. In de Raad is hier nimmer een discussie over gevoerd en impliciet heeft de overgrote meerderheid van de Raad, zij het in het geheim, al met de samenvoeging ingestemd. Dat is geen democratische procedure en ook niet transparant naar burgers toe.

Wij betreuren deze gang van zaken zeer. Het staat haaks op de openheid die voor ieder van ons vanzelfsprekend zou moeten zijn. Ook een openbare discussie over de effecten voor vrijwilligers zou zeer op zijn plaats zijn geweest.