Nieuwsbrief Ronduit Open 2023-3

Ronduit Open is met overtuiging actief in de lokale politiek van de gemeente Leudal. Wij vinden het belangrijk om dicht bij de inwoners te staan en politiek te bedrijven vanuit de basis. Wij staan tussen de mensen en willen luisteren naar en praten met de mensen in de zestien kernen van Leudal. We willen de politiek toegankelijk maken. Daarom besteden we veel tijd aan ombudswerk. Wij doen dat zonder gebonden te zijn aan welke landelijke partij dan ook. Wij zijn onafhankelijk en kunnen vrijuit spreken in het belang van onze gemeente en haar inwoners. Wanneer zaken niet goed lopen, dan benoemen we dit en doen we voorstellen voor verbetering.

Zevenellen

Meer vragen en zorgen dan duidelijkheid en zekerheid. Dat is de huidige situatie. Zorgen over de gevaren van  de uitstoot van diverse bedrijven op bedrijvenpark Zevenellen en wat dat voor de luchtkwaliteit betekent . Zorgen over de opgelegde waarden in de vergunningen betekenen en hoe deze gemeten en gecontroleerd worden (ook door de burgers). De geplande afvalcentrale nabij Buggenum, Haelen en Horn gaat afval voor 4 miljoen huishoudens verwerken.

Net zo veel vragen en zorgen levert het nog te realiseren verkeersplan op waarin de aan en afvoer voor het bedrijvenpark Zevenellen geregeld moet worden. Er zullen in het gebied jaarlijks 100.000 vervoersbewegingen (grote vrachtwagens en auto’s) extra gaan rijden. Als je al zo’n grootschalige centrale gaat bouwen, bouw die dan nabij een verkeersader die het vervoer ook kan afwikkelen. Dus bij een snelweg.

Ondanks dat wellicht met de beste bedoelingen in 2021 door OML een klankbordgroep opgericht is met de taak , om als belanghebbende proactief het proces van het bedrijvenpark te begeleiden, hebben de betrokkenen burgers nooit de gewenste invloed gekregen om iets te kunnen betekenen voor hun eigen leefomgeving en zijn uiteindelijk allemaal teleurgesteld gestopt. Hierdoor is de klankbordgroep opgeheven en is er blijkbaar het voornemen van de gemeente Leudal om zelf de omgeving en burger te informeren.

Ronduit Open heeft over deze gang van zaken altijd zijn ongenoegen kenbaar gemaakt Dat juist de omgeving te weinig invloed heeft en dat er zo geen draagvlak is voor de ontwikkeling van het bedrijvenpark Zevenellen. Ronduit Open vindt het een terechte reactie van verschillende belangengroepen om via zienswijzen hun vragen en zorgen kenbaar te maken. Ronduit Open verzoekt dan ook met klem dat er op korte termijn het noodzakelijk overleg opgestart wordt zodat er duidelijkheid komt en dus de burger gehoord wordt en constructief overleg ontstaat.

Afval

Meer dan 1700 steunbetuigingen kreeg de petitie die opriep om het PMD-afval niet huis-aan-huis te gaan inzamelen. Eerder gaven de inwoners van Leudal al aan dat ze heel tevreden zijn over de wijze van afvalinzameling van het PMD. ‘Het is fijn dat volle zakken direct weggebracht kunnen worden en niet in  huis te hoeven worden verzameld’. Ronduit Open is voorstander van het huidige inzamelsysteem. Wij kunnen niet begrijpen dat CDA-Samen Verder en D66 dit willen aanpassen. Er is een ‘referendum’ over gehouden via een petitie en de uitslag is overduidelijk: De burger wil niet dat het systeem verandert en wil niet dat ze maar één keer in de zoveel weken de zakken aan de straat kunnen zetten. CDA-Samen Verder en D66 hebben ook geen argumenten ingebracht die een wijziging rechtvaardigen. Er zou sprake zijn van een grote vervuiling van het PMD. Er is geen enkel bewijs voor deze stelling. Er zou sprake zijn van een financieel risico. Onderzoek van ons toont aan dat dat risico er niet is. Het is zelfs omgekeerd. Als het systeem aangepast wordt gaat dat de burger geld kosten. De omgekeerde wereld vinden wij. De enige reden die we kunnen bedenken is dat het bedrijf dat de inzameling doet het makkelijker vindt om in alle gemeenten waar ze afval ophalen dat op dezelfde manier kunnen doen. Maar in Leudal hebben we al diverse keren uitgesproken dat wij voorstander zijn van het kunnen wegbrengen van het PMD. CDA-Samen Verder en D66 hebben duidelijk geen boodschap aan de uitslag van het referendum en reageren ook niet op onze onderbouwingen. Jammer. Heel jammer. De burgers die duidelijk iets anders willen zijn de dupe.   

Bestuurswisseling

In de Algemene Ledenvergadering hebben de leden unaniem ingestemd met de toelating van enkele nieuwe leden tot het bestuur:

  • Tiemen Brouwer – tevens voorzitter
  • Annita Verkennis
  • Baldwin Grabert

Marianne Bultman en Sjaak Beeren maakten al deel uit van het bestuur. Het bestuur gaat aan de slag met een specifieke opdracht om te komen tot een visie op de toekomst van Ronduit Open.