Uitbreiding activiteiten Holmel BV

Ronduit Open wil in het buitengebied de leefomgeving verbeteren, de ergste overlast terugdringen en ruimte bieden voor de landbouw.

Het evenwicht tussen deze doelen is op de locatie Aan de Heibloem en Karreveld te Heibloem ernstig verstoord. Dat moet worden hersteld. We steunen daarom het voorstel van het college om geen verklaring van geen bedenkingen af te geven. Daarmee zijn we tegen de uitbreiding van de activiteiten van Holmel BV. We voegen daar nog enkele punten aan toe die in de motivering kunnen worden toegevoegd:

  • Het kan niet zo zijn dat de overlast nog verder toeneemt. Het is reeds een groot gebrek in de regelgeving dat geuroverlast niet cumulatief wordt benaderd. Aan verdere verslechtering werken wij niet mee;
  • Men hinkt op twee gedachten. Gesteld wordt door het bedrijf dat het om agrarische activiteiten gaat, maar als de wetgeving rond geuroverlast aan de orde is, stelt men ineens dat het om industriële activiteiten gaat. Daardoor kan men de regels rond geur ontgaan. Dat vinden wij onaanvaardbaar;
  • Onafhankelijk onderzoek heeft aangetoond dat de uitstoot vele malen hoger is dan aangegeven;
  • De gemeenteraad heeft al veel eerder besloten dat mestverwerking op een bedrijventerrein moet plaatsvinden en niet verspreid in het buitengebied;
  • Wij zijn verder van mening dat de naverwerking bij de covergisting niet is vergund;
  • Er is steeds gesteld dat mest alleen van het eigen bedrijf mag worden verwerkt. Er is sprake van juridische constructies waaruit blijkt dat er meerdere bedrijven zijn;
  • Het College vond het niet nodig om een MER te laten opstellen. Vanaf maart is het echter verplicht om een MER te maken. Die regels stellen dat bij een productiecapaciteit van meer dan 50 ton per dag een MER verplicht is. Volgens gegevens van de aanvrager zelf wordt 100 ton en meer verwerkt;
  • Door gebrekkige handhaving zijn wij het als gemeente zelf die regelmatig problemen veroorzaken. We realiseren ons heel goed dat dit veel inspanningen vraagt en hoge deskundigheid vereist. Maar dat mag geen reden zijn handhaving uit de weg te gaan. Daar betalen we uiteindelijk zelf de prijs voor zoals in dit dossier, en vele andere, blijkt;