Samenwerking tussen ondernemers, overheid en onderwijs in Midden-Limburg

De gemeenteraad heeft het conceptrouteplan 2021-2024 van Keyport besproken. Keyport is de samenwerking tussen ondernemers, overheid en onderwijs in Midden-Limburg.

Ronduit Open heeft in de vergadering opgemerkt dat de landbouwparagraaf de nadruk eenzijdig ligt op schaalvergroting en nieuwe technologie. Eenzijdig omdat men enkel inzet op schaalvergroting en ook eenzijdig omdat alle hoop is gevestigd op nieuwe technologie. Overal in Nederland komen initiatieven op het terrein van verbreding van de landbouw van de grond maar in Leudal wordt dat door de LLTB niet erkend. Overal in Nederland wordt gezocht naar meer maatschappelijk draagvlak door burgers en natuurorganisaties bij discussies over de toekomst van de landbouw te betrekken. In Leudal, zoals tijdens de bijeenkomst in januari bleek, heeft de LLTB geen behoefte aan communicatie met de burgers. Het is niet de eerste keer in Leudal dat pogingen om tot betekenisvol overleg te komen tussen boeren en burgers van meet af aan wordt gefrustreerd. Dat is extreem jammer en moet ons er niet van weerhouden te blijven proberen tot zinvol overleg te komen. Zonder burgers geen draagvlak. We vinden het jammer dat die eenzijdige kijk door Keyport kritiekloos is overgenomen.
Ronduit Open vindt dat er actiever moet worden ingezet op vernieuwende initiatieven die het maatschappelijk draagvlak voor de landbouw verstevigen, zoals:

  • Nieuwe organisatievormen met nieuwe vormen van participatie door burgers;
  • Nieuwe functiecombinaties tussen voedselproductie en een duurzaam beheer van het platteland;
  • Nieuwe landbouwpraktijken die de biodiversiteit versterken in plaats van verslechteren.

Burgers en organisaties op het terrein van natuur, landschap en cultuurhistorie moeten hier actief bij worden betrokken. Een hogere bijdrage op termijn is verantwoord wanneer dit leidt tot concrete innovatieprojecten. Voor al het overige kan Ronduit Open zich in de opgestelde economische agenda prima vinden. De gemeenteraad heeft het geamendeerde raadsvoorstel aangenomen.