Begroting Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord

Op basis van de evaluatie van de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord stelt Ronduit Open vast dat er sprake is van ernstige tekortkomingen in het functioneren van de RUD LN, er onvoldoende overeenstemming is over doel, ambities en aanpak, er sprake is van vrijblijvendheid, zowel op uitvoerend als op bestuurlijk niveau en de noodzakelijke sturing ontbreekt en dat daarin de afgelopen jaren geen verbetering is opgetreden.

In een tijd waarin fors moet worden bezuinigd, zoals op Jeugdhulp, is het niet gewenst om het budget voor de RUD LN te verhogen. Daarnaast rechtvaardigen de conclusies uit de evaluatie niet dat het gemis aan budget de kritische voorwaarde voor verbetering is. Het is hard nodig dat de sturing op processen aanzienlijk wordt versterkt zodat de context van vrijblijvendheid wordt doorbroken. Er zullen harde afspraken moeten worden gemaakt op bestuurlijk niveau over inhoudelijke onderwerpen, de doelstelling en het resultaat ervan, de aanpak ervan en de bewaking van de voortgang.

Het gaat hier niet primair om de vraag of de gemeente Leudal veel of weinig taken moet overdragen aan de RUD LN. Aan de orde is dat de vrijblijvendheid moet worden doorbroken. Ronduit Open kiest dan ook niet voor de redenering: ‘laten we enige vrijblijvendheid maar accepteren omdat we anders door het rijk gedwongen worden’. Vrijblijvendheid kan en mag nooit worden geaccepteerd. De gemeenteraad heeft het geamendeerde raadsvoorstel aangenomen.