Overeenstemming over afspraken jeugdzorg

De colleges van gemeenten Leudal, Nederweert en Weert hebben alsnog overeenstemming bereikt over de financiering van de jeugdzorg in de regio Midden-Limburg West. Dat is het resultaat van een goed gesprek tussen de drie gemeenten.

De gemeenten Leudal, Nederweert en Weert, die samen Midden-Limburg West vormen, spraken in 2017 uit solidariteit af eventuele verliezen op het gebied van jeugdzorg samen op te vangen, de zogenaamde verevening van jeugdzorggeld. De afspraak gold voor de jaren 2017 tot en met 2019. De gemeente Weert betaalde in 2017 zo’n 1,3 miljoen euro en in 2018 iets meer dan 120.000 euro om de verliezen bij de twee buurgemeenten op te vangen.

Vernieuwing

Gemeente Weert heeft aangegeven deze financiële verevening niet meer op dezelfde wijze toepassen. Het in 2017 door de gemeenten opgestelde convenant biedt ook deze ruimte. Volgens Weert is het moeilijker geworden om na te gaan waaraan kosten in de jeugdzorg zijn toe te schrijven, en vragen de tekorten op de andere beleidsterreinen van het sociaal domein om een andere uitvoering van het convenant. Daarom is financiële verevening geen passend instrument meer. De gemeenten in Midden-Limburg West zetten liever in op vernieuwing bij de jeugdzorg. Daarvoor wil Weert in de komende jaren 750.000 euro beschikbaar stellen, waar alle drie de gemeenten baat bij hebben.

Compromis

Het college van Leudal was het daar in eerste instantie niet mee eens. Er volgde een gesprek met de drie colleges. De uitkomst daarvan is een compromis dat recht doet aan alle partijen. Van de totale bijdrage van € 750.000 van Weert wordt € 250.000 als financiële verevening overgemaakt aan Leudal. De overige € 500.000 blijft beschikbaar voor vernieuwing in de jeugdzorg in de drie gemeenten. De gemeente Nederweert overweegt dit ‘vernieuwingsfonds’ vanaf volgend jaar met
een nog te bepalen bedrag aan te vullen.

Reactie Leudal

Wethouder Mart Janssen: “Ik ben blij met dit resultaat. Ik heb begrip voor het standpunt van Weert en het op deze wijze invulling geven aan onze samenwerkingsafspraken. We mogen wel eens van mening verschillen, maar we komen er uiteindelijk wel uit. Dat bewijst dat de samenwerking in Midden-Limburg West solide is.” De wethouders Henk Cuijpers (Nederweert) en Paul Sterk (Weert) onderschrijven dit volledig: “De neuzen staan nog steeds dezelfde kant op. Het compromis biedt alle ruimte om door te gaan op de ingeslagen weg die is gericht op een verdere ontwikkeling van goede en betaalbare jeugdzorg in onze regio”.