Hoogwaterbescherming Leudal

Begin 2018 ontving Ronduit Open signalen dat de gemeente Roermond plannen had rond de Noorderplas. Het een en ander leidde in maart 2018 tot een motie die brede steun kreeg in de gemeenteraad van Leudal.

In die motie sprak de gemeenteraad uit dat het college de zaak op de voet moest volgen en voorkomen moest worden dat de plannen van Roermond negatieve consequenties zouden hebben voor de kernen Buggenum, Horn en Neer. In de vergadering van 3 maart deelde het college mee dat het college van Leudal dit in Roermond kenbaar heeft gemaakt. Roermond zal zelf voor compenserende maatregelen op eigen grondgebied moet zorgen.

Ronduit Open heeft onlangs nogmaals een dringend beroep gedaan op het college om negatieve gevolgen niet te accepteren en waar nodig volledige compensatie te eisen van Roermond. Het college van Leudal heeft ons laten weten dat er een onderzoek is geweest naar de gevolgen voor het waterpeil. De Roermonds plannen leiden tot een stijging van het waterpeil in Horn van enkele centimeters, voor Buggenum en Neer zouden er geen gevolgen zijn, en voor Roermond en Maasgouw leiden de plannen tot een lager waterpeil. Leudal heeft Roermond laten weten dat dit voor Leudal zo niet kan en dat Roermond het komende half jaar de tijd neemt om na te denken over de problematiek van de compensatiemaatregelen.