College Leudal passeert gemeenteraad in zaak Landgoed Leudal

Hoewel Ronduit Open expliciet had gevraagd om geen hoger beroep in te stellen in een handhavingszaak over de huisvesting van arbeidsmigranten bij Landgoed Leudal, besloot het college ondanks een expliciete toezegging om dit aan de raad voor te leggen, de raad toch te passeren. Dit tot ongenoegen van Ronduit Open. Wij stuurden bijgaande reactie naar het college.

Geacht college,

Wij ontvingen uw brief van heden waarin u zich beklaagt over het besluit van de Fractie Ronduit Open niet deel te nemen aan het vertrouwelijk overleg dat was gepland op dinsdag, 10 januari jl. Dat overleg zou gaan over het feit dat het college beroep heeft aangetekend tegen de uitspraak van de Rechtbank dat het college heeft geweigerd handhavend op te treden tegen overtredingen van het Bestemmingsplan Landgoed Leudal. De Rechtbank oordeelde dat er van ondergeschiktheid van de huisvesting van arbeidsmigranten geen sprake was en vernietigde het weigeringsbesluit van het college om het Bestemmingsplan te handhaven.

Deze uitspraak van de Rechtbank was geheel in overeenstemming met het besluit van de raad dat de huisvesting van arbeidsmigranten enkel tijdelijk en in ondergeschikte vorm is toegestaan. Tot onze verbazing bereikten ons al gauw signalen dat het college zou overwegen in beroep te gaan tegen de uitspraak van de Rechtbank, die nu juist de positie van de gemeente versterkte op het vlak van realisering van de hoofdfunctie van Landgoed Leudal, te weten de ontwikkeling van een hoogwaardig recreatief landgoed met hoogwaardige trainingsfaciliteiten.

Via meerdere brieven heeft Ronduit Open het college erop gewezen dat, zo er al zou worden overwogen beroep in te stellen, de Raad daarbij zou moeten worden betrokken. In een brief aan de Burgemeester werd nadrukkelijk gevraagd, ingeval het college niet eigenstandig voornemens was de raad erbij te betrekken, dit onmiddellijk aan ons zou moeten kenbaar gemaakt, zodat we aanvullende actie zou kunnen ondernemen. Dit punt is te meer van belang omdat de uitspraak van de Rechtbank handelde over het principe van ondergeschiktheid, welk principe de kern vormde van het Raadsbesluit waarbij het Bestemmingsplan Landgoed Leudal indertijd werd vastgesteld. Ons werd verzekerd dat de Raad erbij zou worden betrokken. Ook in de commissie fysiek van 29 november werd dit bevestigd. Wanneer er al beroep zou worden aangetekend, zo stelde wethouder Graef, zou dat enkel pro forma zijn om tijd te winnen. Dat was de reden dat we deze zaak niet hebben geagendeerd in de Raad van december. We verwijzen verder naar de brieven die Ronduit Open hierover in november en december heeft gestuurd.

Vervolgens hebben we moeten constateren dat het college ondanks toezeggingen achter de rug om van de raad een inhoudelijk beroepschrift heeft opgesteld en verzonden. En als we de motivering van uw college aan de Raad van State lezen dan wordt uw geloofwaardigheid er niet groter op. U stelt namelijk in uw beroepschrift dat de bestemmingsplanregels ook voor u bijzonder onduidelijk zijn en u kiest uw eigen interpretatie. En dat past niet in de wijze waarop we met elkaar, ieder vanuit zijn eigen rol, invulling aan het lokaal bestuur zouden moeten geven. Dat u in een besloten gesprek zonder enige status daar uitleg over wil geven is uw keuze, maar u had voordat u uw beroepschrift motiveerde ons moeten laten weten dat u de raad NIET zou betrekken, ondanks uw toezegging. En dat is meer dan kwalijk wat ons betreft.

Wij kunnen niet inzien waarom u ons en ook de raad niet op een passende wijze informeert over de gang van zaken. U kiest voor een informeel gesprek en legt daar ook nog eens geheimhouding op. Daarmee maakt u het de raad wederom onmogelijk zich er over uit te spreken. En dat gaat dus niet over de inhoud maar over het in onze ogen buitenspel zetten van een fractie die een dergelijk wezenlijk onderwerp in de raad van december had willen agenderen. Wat ons betreft had u een besloten raadsvergadering belegd (waarbij de bevoegdheid van de geheimhouding bij de raad ligt) of u had ons per brief al dan niet onder geheimhouding geïnformeerd (waarbij ook de raad het laatste woord heeft).

Wij zullen ons binnen de fractie beraden hoe wij hier in de komende raadsvergadering mee om wensen te gaan.

Hoogachtend,
Fractie Ronduit Open.