Doorstroomhuis Kelpen-Oler

Ronduit Open bereiken berichten dat er in Kelpen-Oler de nodige onrust heerst naar aanleiding van het voornemen van het College tot het vestigen van een doorstroomhuis (trajecthuis). De grote opkomst voor de bijeenkomst op 9-1-2023 onderstreepte dit duidelijk. Ronduit Open is verbaasd over de procedure en werkwijze die hierbij gekozen wordt. Dit is onsinziens niet in overeenstemming met afspraken die zijn gemaakt en toezeggingen die zijn gedaan door het College. Ronduit Open stelde het College vragen over de gang van zaken.

Bij het vaststellen van de regiovisie meedoen en wonen is door de Raad uitdrukkelijk aangegeven dat met grote zorgvuldigheid gewerkt dient te worden bij het realiseren van een doorstroomvoorziening. Wethouder van Helden heeft letterlijk aangegeven oa nav raadsvraag 2022-75, “Mocht er een locatie beschikbaar zijn dan gaan wij uiteraard en altijd eerst in gesprek met de bewoners in de wijk. Dit is een gezamenlijke aanpak dus ism gemeente, zorgaanbieder, woningstichting én de wijk.”  Is het College het met ons eens dat het in deze geschort heeft aan een goede communicatie met de buurt in het bijzonder, en de gemeenschap Kelpen-Oler in het algemeen?

Door Ronduit Open is rond de vaststelling van de regiovisie aangegeven dat onderzoek gedaan dient te worden naar de draaglast die een buurt/kern heeft (daarbij gaat het oa om de sociaal-economische – en demografische opbouw van een buurt/kern, naast oa de sociale basis en de reeds aanwezige opvang-/woonvoorzieningen voor zorg, kamerbewoning ed). De draaglast van een buurt/kern heeft een directe relatie met de draagkracht van de buurt/kern. Wat zijn de (on)mogelijkheden van een buurt/kern om een voorziening als bijv een doorstroomhuis en haar bewoners op te nemen en onderdeel te laten vormen van de buurt/kern? Onze vraag is om inzage in de afweging/de argumenten die de gemeente gemaakt heeft mbt de voorgaande punten om te komen tot het voornemen om een doorstroomhuis in Kelpen-Oler te gaan realiseren.

Nadrukkelijk is verder gesteld dat een dorpsraad betrokken en gekend dient te worden als er een voornemen is om tot een zorgvoorziening als doorstroomhuis te komen in een kern/gemeenschap. Onze vraag is, wanneer is voor het eerst aan de dorpsraad Kelpen-Oler aangegeven is dat de gemeente het voornemen heeft mee te werken aan het realiseren van een doorstroomhuis. Graag inzage in de communicatie met de Dorpsraad Kelpen-Oler mbt dit onderwerp.

Wij constateren dat de gemeente (vooralsnog) geen oog heeft gehad voor deze zaken, en dat de in deze gedane toezeggingen niet zijn nagekomen. Als onze bevinding in deze onjuist is, vernemen wij graag hoe de draaglast van de buurt is gewogen door de gemeente en de draagkracht is beoordeeld. In het verlengde hiervan vragen wij ons af of de gemeente bekend is met de uitspraak van de raad van state, welke ook aangeeft dat draaglast in een buurt en de draagkracht van een buurt, nadrukkelijk meegenomen dient te worden bij het realiseren van een zorgvoorziening. Hoe ziet de gemeente het realiseren van een doorstroomhuis in Kelpen-Oler in relatie tot de uitspraak van de raad van state? Heeft de gemeente voorwaarden gesteld mbt het wonen van personen met een complexe problematiek rond oa aanwezige 24-uurs zorg en toezicht? Zo ja, welke voorwaarden zijn gesteld? Zo niet, waarom zijn er geen voorwaarden gesteld?

Door Moveoo is de omgevingsdialoog opgestart, echter wij constateren dat alleen de directe buren hiervoor benaderd zijn. Dit roept de vraag op of de gemeente op voorhand geen voorwaarden heeft gesteld aan Moveoo over waar de omgevingsdialoog aan dient te voldoen (oa het gebied/bewoners welk benaderd dient te worden, welke informatie verstrekt dient te worden en welke vragen gesteld dienen te worden). Is deze indruk correct? Wij begrijpen dat er een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk is voor het vestigen van een doorstroomhuis. Is dit correct en zo ja, welke planning/tijdspad wordt gevolgd?

Tijdens de behandeling van de regiovisie heeft de wethouder/het college aangegeven dat er een goede spreiding over de regio komt mbt het huisvesten van personen met een complexe problematiek. Is het correct dat naar verhouding (aantallen personen) de gemeente Leudal met de opvangvoorzieningen van Moveoo in Heythuysen (de Bedelaer) en het geplande doorstroomhuis in Kelpen-Oler meer huisvesting biedt aan personen met complexe problematiek dan andere gemeenten? Zo ja, waarom de gemeente desondanks meewerkt aan een doorstroomhuis in Leudal?

Kunnen de bewoners van het doorstroomhuis aanspraak maken op de voorzieningen uit de wmo (oa wmo begeleiding), maar ook op inkomensondersteuning (bijzondere bijstand). Ronduit Open vraagt zich af of dit past in het streven van de gemeente om de kosten van het sociaal domein te beperken? Een van de maatregelen om het financieel evenwicht in het sociaal domein te herstellen, was het niet of terughoudend meewerken aan het realiseren van nieuwe voorzieningen die aanspraak kunnen maken op budget sociaal domein. Laat het college deze door de Raad vastgestelde beleidslijn los?