Armoede- en minimabeleid

Met een inflatie van 12% en torenhoge energieprijzen is de groep inwoners met financiële problemen fors toegenomen. Inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal wettelijk minimum inkomen komen in aanmerking voor de daartoe ingestelde energietoeslag, maar voor inwoners met een hoger inkomen dreigen nu ook financiële problemen.

Leudal telt voor zover bekend 1541 particuliere huishoudens met een inkomen tot 150% van het sociaal wettelijk minimum. Het huidige armoede- (en minima)beleid loopt in 2023 af. Het is te laat om dan pas actie te ondernemen voor de mensen die het nú aangaat.

De raad vond unaniem dat het van belang is om dit najaar nog van het college informatie te krijgen op welke wijze de groep huishoudens met een inkomen tussen 120% en 150% van het sociaal wettelijk minimumloon kan worden gesteund om te voorkomen dat zij in de kou komen te staan. Het is van belang dat er in deze tijden een gemeente staat die luistert naar haar inwoners en die de samenwerking tussen partijen stimuleert die zich binnen de gemeente bezighouden met armoedeproblematiek. Inwoners moeten worden geïnformeerd en met zorgen en vragen rondom schulden, inkomen en bestaanszekerheid bij de gemeente terecht kunnen.

Het college is verzocht om particuliere huishoudens met een inkomen tot 150% van het sociaal wettelijk minimum dit jaar, uiterlijk voor kerst, financieel eenmalig te ondersteunen met een bedrag van €250,-. Inwoners moeten worden gewezen op de mogelijkheid om gebruik te maken van de bijzondere bijstandsregeling in relatie tot de energiearmoede en te verwijzen naar de criteria om daarvoor in aanmerking te komen. Er dient ook een regeling worden uitgewerkt voor de ondernemers met een geringe draagkracht (waaronder MKB, inbegrepen ZZP’ers). Actieve informatievoorziening is hierbij van groot belang.

Een week later zijn tijdens de begrotingsbehandeling door Ronduit Open drie moties ingediend waarmee wij aangeven dat er snel in 2023 werk gemaakt dient te worden van het verlichten en mogelijk zelfs oplossen van problemen van een grote groep inwoners en bedrijven in onze gemeente. De gestegen energieprijzen, de torenhoge inflatie en daarmee verband houdende kosten van levensonderhoud en andere ontwikkelingen hebben veel inwoners en mkb-ers/zzp-ers in de financiële problemen gebracht. Wij staan voor aanpakken en minder voor afwachten. Daarom heeft Ronduit Open drie praktische en uitvoeringsgerichte maatregelen ingebracht welk het college de ruimte geeft om zelf aan te geven hoe zij een en ander willen uitvoeren. En ook deze keer zijn het weer moties en maatregelen die elders (door andere gemeenten) al in uitvoering en/of geïmplementeerd zijn.

Motie volwassenenfonds sport en cultuur. Waarbij wij inwoners met weinig inkomen willen steunen zodat ze deel kunnen nemen aan sport en/of cultuur in onze gemeente. Motie vervangen van oud witgoed is niet alleen duurzaam, maar helpt inwoners om hun energiekosten te verlagen. Zelfs het onderzoeken om hierbij aan te sluiten vond men nog te veel gevraagd. Motie budget vrijmaken waarmee werk gemaakt kan worden van het ondersteunen, helpen van inwoners en mkb. Ook deze vond men sympathiek, maar onder verwijzing naar de (bijzondere) bijstand werd de motie door de raad niet gesteund. Terwijl deze motie niet gaat om zaken die onder de bijstand vallen, maar om bijvoorbeeld kleine schulden over te nemen, steun voor de voedselbank en stichting leergeld, verstrekken hygiëneproducten en uitbreiden financieel informatie punten.

Uiteindelijk hebben wij tevreden gesteld met de toezegging van de wethouder dat hij deze maatregelen gaat onderzoeken en zal gaan aangeven of hij ze een plek geeft in het armoedebeleid 2023 en volgende jaren. Beter iets dan helemaal niets. Maar de inwoners met weinig inkomen en ondernemers die nu te kampen hebben met hoge energiekosten en andere lasten, zijn hier nu niet mee geholpen, en dat is jammer.

De moties kregen dus geen steun van Samen Verder, CDA en D66. Zij wilden liever wachten op beleid van het college. Al drie raadsvergaderingen en evenveel commissievergaderingen brengen wij voorbeelden van maatregelen in, maar de reactie is steeds van het college gaat overleggen, eerst kijken, afwachten van wat doet het Rijk, komen wij op terug, onderzoek doen, etc. En dat terwijl in onze gemeenschap de ongelijkheid toeneemt, de kloof tussen arm en rijk groeit en veel inwoners en bedrijven voor het eerst ervaren wat armoede is.

Diezelfde drie partijen besloten wel om zichzelf als fracties ieder jaar 1000 euro per fractie te geven en 500 euro per raadslid. Zo zorgde men goed voor zichzelf met als argument dat het wettelijk was toegestaan. In 2009 is door de toenmalige raad op voorstel van Ronduit Open besloten deze extra inkomsten voor fracties en raadsleden te schrappen in het kader van de bezuinigingen. Het illustreert treffend dat deze nieuwe coalitie van Samen Verder, CDA en D66 geen moeite heeft de lasten voor burgers te verhogen en vervolgens vooraan staat om er zelf van te profiteren.

Deze partijen en raadsleden zorgden vooral goed voor zichzelf terwijl mensen met een laag inkomen moeten afwachten, ondanks de voorstellen die Ronduit Open al sinds de zomer indient.