Inzameling afval bij appartementencomplexen

Het nieuwe afvalbeleid blijkt niet alleen voordelen te hebben maar ook nadelen. We zijn daar als gemeenteraad over geïnformeerd door bewoners. Het betreft ook nog eens oudere bewoners die grote moeite hebben met de thans bestaande regelingen. Dan past het in onze ogen dat we daar serieus aandacht aan besteden. Juist mensen in een kwetsbare positie verdienen ondersteuning. In de moties is het college opgeroepen om in overleg te treden met de bewoners van de betreffende appartementencomplexen en op basis hiervan tot praktische oplossingen te komen m.b.t. de nieuwe ophaalsystematiek van afval en het bewaren en afvoeren van incontinentiemateriaal.

De meerderheid van de gemeenteraad wilde deze problematiek pas bespreken bij een evaluatie van het afvalbeleid in de eerstvolgende commissievergadering. Door het college is uiteindelijk wel toegezegd dat er op zeer korte termijn met de bewoners van de betreffende appartementencomplexen het gesprek over de problematiek wordt aangegaan.