Afwikkeling overstromingen Horn

In maart 2022 is een Raadswerkgroep waar alle fracties behalve D66 aan deelnamen gevormd, die zich heeft verdiept in de problemen van de getroffen inwoners. Die hadden aandacht gevraagd omdat ze zeer ontevreden waren over de afstandelijke en formele houding van het College van Leudal. In april 2022 produceerden de Werkgroep een rapport dat aan het College werd aangeboden.

Op 9 mei jl. , dus een jaar later, bleek tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis dat een groot deel van de voorstellen en suggesties nauwelijks aandacht had gekregen van het College. De getroffen burgers uitten stevige kritiek op Rijkswaterstaat en op de gemeente Leudal. Ondanks gedane toezeggingen blijkt de communicatie nog steeds gebrekkig te zijn. Rijkswaterstaat gaf aan dat er geen bereidheid is om extra maatregelen te treffen om toekomstige overstromingen te voorkomen. Men moest het maar zelf uitzoeken. De gemeente werd eveneens verweten dat men een afstandelijke positie innam.

Voor Ronduit Open was dat aanleiding een motie in te dienen in de Raadsvergadering van 30 mei. Het College werd daarin opgeroepen zich actiever op te stelen en een steviger positie in te nemen tegenover Rijkswaterstaat. Hoewel er aanvankelijk overeenstemming was met andere fracties over de inhoud van de motie, stemden de coalitiepartijen tegen. Dat betreuren wij zeer. Men laat zo de burgers in de kou staan. Merkaardig was ook de reden waarom men alsnog tegen de motie stemden: “Men wilde geen verwachtingen wekken”. Dat is politiek gezien een merkwaardige redenering. Wanneer verkiezingen naderen, doen politieke partijen niets anders dan verwachtingen wekken bij burgers. Maar zodra men is gekozen, is men plotseling bang om verwachtingen te wekken. Portefeuillehouder Mevr. Wijers nam in de Raad diezelfde afstandelijke houding aan.

Het standpunt van Ronduit Open is, dat er alles aan moet worden gedaan om gerezen problemen op te lossen en dat er degelijke maatregelen moeten komen om het risico van toekomstige overstromingen te verminderen en liefst te vermijden. Door de planning van Rijkswaterstaat worden die risico’s de komende jaren alleen maar groter. Er is een veel steviger opstelling nodig tegenover Rijkswaterstaat. Het College is daar niet toe bereid of in staat. Ronduit Open blijft zich inzetten voor noodzakelijke maatregelen. Het is in onze ogen de dure plicht van politieke partijen om o te komen voor burgers in een kwetsbare positie.