Ontwikkelingen Zevenellen

Begin december 2021 verzocht Ronduit Open het college niet over de vergunningsaanvraag van BA Green Fuels BV op Zevenellen te beslissen alvorens deze aanvraag was behandeld in de Commissie Fysiek en de gemeenteraad. Aanleiding voor dit verzoek is dat er bij de vaststelling van het bestemmingsplan Zevenellen stevige uitspraken en toezeggingen door het college en de gemeenteraad aan de burgers in de omgeving van Zevenellen zijn gedaan, waaronder de inwoners van Buggenum, om te voorkomen dat er sprake zal zijn van overlast.

Toch verleende het college de vergunning, dat zich enkel beperkt tot het gebouw en met geen woord rept over mogelijke milieueffecten. Kennelijk is de door het bedrijf verstrekte informatie kritiekloos voor waar aangenomen. Uit aantekeningen van een overleg met de Dorpsraad Buggenum leiden we af dat tal van vragen door medewerkers van de gemeente niet of onvoldoende konden worden beantwoord. Dat betekent dat het bedrijf naar het oordeel van het college kan volstaan met een zogenaamde melding in de zin van het Activiteitenbesluit, hetgeen inhoudt dat er nauwelijks sprake is van een toets op milieuterrein.

Thieu Wagemans: “Ik heb tot mijn verbazing ook moeten vaststellen dat de vergunning niet eens onderwerp van bespreking is geweest maar buiten het college om is verleend. Het gaat om een bedrijf dat voornemens is 69 (negenenzestig!) silo’s te bouwen wat aangeeft dat het om enorme hoeveelheden reststoffen gaat van de veevoederindustrie, de levensmiddelenindustrie, restproducten van plantaardige oliën en vetten, houtsnippers van afvalhout en granenresten uit de industrie en uit schepen. Ook is door het bedrijf kennelijk ruimte gevraagd om afhankelijk van de marktomstandigheden met andere reststoffen te werken. De bedoeling is vervolgens biodiesel te gaan produceren”.

Er is bijgevolg geen enkele sprake van een handhavingsprotocol in de vergunning waarin dwingende bepalingen staan over wat het bedrijf moet ondernemen wanneer er sprake is van overlast. Er is ook geen overeenkomst gesloten die basis zou kunnen zijn voor gemeentelijk optreden wanneer dat noodzakelijk zou zijn. Kortom, er is sprake van een vrijbrief. Ook is geen verplichting opgenomen om de te verwerken hoeveelheden controleerbaar te registreren. Er is besloten dat er geen MER-procedure nodig is omdat het bedrijf zorgvuldig zodanige gegevens heeft verstrekt dat een MER-plicht niet nodig is. Maar er zijn geen voorwaarden opgenomen om dat te controleren. Het getuigt ook op dit punt van een zeer vrijblijvende en weinig kritische opstelling vanuit de gemeente.

Deze handelswijze is geheel in strijd met alle toezeggingen die in het verleden zijn gedaan vanuit het college. Het vertrouwen van de omwonenden in de gemeente daalt zo logischerwijs naar een dieptepunt. Thieu Wagemans: “Overigens verneem ik dat het bedrijf onmiddellijk na ontvangst van de eerste vergunning een nieuwe aanvraag heeft gedaan voor uitbreiding tot 69 silo’s. Het bevestigt de vaak vertoonde salamitactiek om onder de MER-procedure uit te komen. Je begint met een kleine aanvraag die aan de regels voor ontheffing voldoet en vervolgens vraagt men aanvullende vergunningen aan. In Leudal lukt dat kennelijk nog steeds”!

Daarnaast is er in de gemeenteraad al jaren geleden aandacht gevraagd voor het realiseren van een groene buffer tussen de bebouwing op Zevenellen en Buggenum. Het is van belang dat deze bufferzone er op korte termijn komt. Niet alleen vanwege het landschappelijk belang maar ook om overlast tegen te gaan. Deze groene bufferzone heeft tijd nodig om te kunnen groeien. Tot op heden is hiervan nog niets te zien.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin