Ondernemers en verenigingen tijdens coronaperiode

Ronduit Open heeft het college vragen gesteld over de stand van zaken voor ondernemers en verenigingen tijdens het coronavirus.

Belastingen en leges

Zo vroegen wij of er regels zijn opgesteld over de inning van verschillende belastingen en leges die jaarlijks worden geïnd, maar waar door de maatregelen met betrekking tot het coronavirus, tijdelijk geen gebruik van kan worden gemaakt. Denk aan terrasvergunningen en precariorechten. Wordt er door het college nagedacht over enige vorm van compensatie of gedeeltelijke terugbetaling, aangezien een gedeelte van het seizoen als verloren kan worden beschouwd?

Antwoord college: De BsGW heeft inmiddels voor alle ondernemers in ons werkgebied alle betalingen, incasso en vorderingen aangaande gemeentelijke belastingen drie maanden opgeschort. Er wordt op dit moment een collegevoorstel voorbereid om de inning van terrasgelden tot nader order op te schorten en de landelijke ontwikkelingen c.q. eventuele tegemoetkoming van het rijk af te wachten alvorens een definitief standpunt in te nemen over nabetaling danwel kwijtschelding daarvan.

Rente

Verder vroeg Ronduit Open of het zo is dat uitgestelde belastingen en ook het te lenen ondernemerskrediet werkelijk rentevrij zijn. Wij menen dat er een minimale rente van 0,1% berekend moet worden omdat de computersystemen dit niet aankunnen. Dit is niet terug te vinden op de website van de gemeente en de BsGW. Al is het dan wel minimaal, het is niet rentevrij.

Antwoord college: Zelfstandige ondernemers die als gevolg van de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal 10.157 euro met een rente van 2%. De maximale looptijd van de lening is 3 jaar. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost. Nog niet bekend is vanaf welk moment rente in rekening wordt gebracht. Bij de BsGW wordt gerekend met een invorderingsrente van 0,01% omdat het systeemtechnisch niet mogelijk is om 0% aan te houden.

Verenigingen

Verenigingen die geen eigen clublokaal hebben, komen niet in aanmerking voor enige tegemoetkoming. Toch zijn er verenigingen die activiteiten en toernooien gepland hadden staan en van deze bron van inkomsten afhankelijk zijn. Is het college voornemens om deze verenigingen de helpende hand te bieden? 

Antwoord college: Door de Vereniging Sport en Gemeenten is aangekondigd dat in overleg met de VNG en het Ministerie van Binnenlandse Zaken een pakket aan ondersteuningsmaatregelen op het gebied van sport, cultuur en welzijn verwacht mag worden. Wij wachten op deze informatie voor we een besluit nemen op eventuele aanvullende ondersteunings- of faciliteringsvoorstellen.

Huur

Tot slot is de vraag gesteld of de huren die de gemeente int van sportzalen en accommodaties bevroren of terugbetaald zijn voor de periode dat er geen gebruik van kan worden gemaakt.

Antwoord college: Voor de binnensportaccommodaties worden enkel de uren in rekening gebracht waarop daadwerkelijk gebruik is gemaakt van de accommodatie. Voor de buitensportaccommodaties geldt een
jaarlijkse huur die op dit moment gewoon doorloopt. Verenigingen kunnen een beroep doen op de landelijke TOGS-regeling en daarnaast verwachten wij nog aanvullende landelijke ondersteuningsmaatregelen.