Beleidskader duurzame energie

In de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 28 april zijn onder andere het paraplubestemmingsplan en beleidskader voor duurzame energie in Leudal besproken.

Het voorstel houdt de mogelijkheid in dat een groot deel van ons buitengebied kan worden bedekt met zonneweiden. Dat zou een grove aantasting zijn van waarden in het buitengebied. Ook de wijze waarop besluitvorming gaat plaatsvinden, vinden we onvoldoende strak. De gebruikte begrippen laten heel veel ruimte. Kortom, we geven als gemeente veel te veel ruimte uit handen. Ronduit Open vindt de energieopgave van groot belang, maar we moeten ook realistisch zijn en vaststellen dat de alternatieve vormen van duurzame energieopwekking op dit ogenblik nog in de kinderschoenen staan. Denk bijvoorbeeld aan de verschillen van opvatting over waterstof als mogelijkheid. Kortom, hoe het toekomstige energiesysteem eruit zal zien is nog voor een belangrijk deel onbekend.

Eerst de daken

Dat er iets moet gebeuren aan de uitstoot van schadelijke gassen die gepaard gaan met de huidige opwekking van energie mag duidelijk zijn. Echter, ons nu definitief vastleggen op het plaatsen van grootschalige zonneweiden is in onze ogen een stap te ver met grote risico’s voor aantasting van landschap en omgevingswaarden. Ronduit Open pleit dus voor het vol leggen van daken met zonnepanelen. Dat bepleit het college ook, maar het risico is groot dat er her en der grootschalige zonneweiden komen, vooral omdat daar heel veel geld mee kan worden verdiend door eigenaren van de landbouwgrond. Tegelijkertijd horen we uit de landbouw dat men vreest dat daardoor kostbare landbouwgrond aan de landbouw wordt onttrokken. Zoals zo vaak zal het geld de doorslag geven. Vandaar onze zorg. De massale aanvragen waar wij als gemeente de laatste tijd mee te maken hebben toont aan dat er veel animo is.

Aansluitingen op het energienet

Bij veel ondernemers staat het verdienmodel op dit ogenblik op de eerste plaats en dat het dan schone energie oplevert is dan een mooie bijkomstigheid. Zoals het plan nu voor ons ligt is het mogelijk om versnipperd in de gemeente zonneweides te plaatsen en dit geeft veel problemen met de afvoer van de opgewekte energie. Dat vraagstuk moet niet worden onderschat. Een zonneweide moet immers aangesloten worden op het bestaande net en niet overal is dit simpel te realiseren. Om energieontsluiting zonder te veel graafwerkzaamheden voor elkaar te krijgen dienen wij bij de netbeheerders informatie in te winnen waar wel en waar niet. Daar is in het voorstel onvoldoende aandacht aan gegeven.

Vrijkomende gebouwen

Er is vanuit de Provincie een duidelijk voorkeursbeleid neergelegd namelijk dat we panelen plaatsen conform een stappenplan. Wij willen dan ook een stimulering voor het plaatsen van zonnepanelen op geschikte daken en op de grond bij overlast gevende bedrijven die besluiten te stoppen. We hebben daarvoor een amendement opgesteld dat ondersteuning kan bieden aan agrariërs die overwegen te stoppen met hun bedrijf, bijvoorbeeld als gevolg van de stikstofproblematiek. Dit is daarmee ook een dringende oproep aan het college om vaart te zetten achter een beleid voor vrijkomende agrarische gebouwen, zodat er geen wirwar ontstaat aan besluiten die tot juridisch gedoe kunnen leiden.