Evenementenbeleid

Er staan mooie volzinnen in het beleid. Evenementen zorgen voor sociale samenhang, leefbaarheid in de kernen en verbinding van alle inwoners in Leudal. Ze zetten Leudal op de kaart, of in ieder geval een bepaalde kern uit Leudal. Maar je blijft als gemeente tot een bepaalde hoogte afhankelijk van de organisatoren. Als gemeente kun je inderdaad niet veel meer doen dat een ondersteunende en faciliterende rol spelen. Onze ervaringen daarin zijn goed hier in Leudal. Het willen ontbureaucratiseren, kansen voor de burger creëren, samen werken en vooral ook leren los te laten en ruimte geven aan de samenleving spreekt Ronduit Open zeer aan. Met deze gedachtegang zijn er dan inderdaad nog een aantal zaken om over na te denken, waarvan we de uitwerking graag te zijner tijd nog sonderend willen bespreken in een commissievergadering.

De subsidies bijvoorbeeld. Belangrijk om goed uit te werken welke soorten evenementen wel, en welke niet in aanmerking komen voor subsidie, verwijzende naar het doelmatigheidsonderzoek subsidiëring van een tijd geleden dat nogal negatief was over de wijze van subsidieverlening in Leudal. Hetzelfde geldt voor legeskosten. Je zou niet-commerciële evenementen bijvoorbeeld legesvrij kunnen houden. Legeskosten kunnen ook in rekening worden gebracht op basis van bezoekersaantallen, maar het kan ook zijn op basis van de hoeveelheid werk die in de behandeling van de vergunningaanvraag zit, gebaseerd op het risiconiveau van het evenement. Voor wat betreft het gebruik van gemeentelijke materialen en nutsvoorzieningen kan ervoor gekozen worden om het gebruik ervan voor een bepaalde categorie evenementen kostenvrij te maken, omdat het werk wat in de facturering van de kosten zit bijvoorbeeld niet opweegt tegen de baten ervan.

Het wel of niet nodig vinden van een vergunningaanvraag. Als gemeente kun je van een bepaalde categorie evenementen zeggen: ik wil alleen dat je het even meldt, dan weten we er als gemeente ten minste van en kunnen we waar nodig nog ergens faciliteren of reguleren. In Leudal is het tot nu toe altijd zo geweest dat een bepaalde categorie evenementen zich helemaal niet hoeft te melden. Beide opties passen binnen de eerder genoemde gedachtegang.

Ronduit Open heeft ingestemd met het evenementenbeleid.