Woningbouw in Leudal

Onlangs heeft de provincie Limburg van het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de toestemming gekregen om voor 2030 26.550 woningen te bouwen. Ronduit Open vroeg zich af hoe het proces richting daadwerkelijke woningbouw op dorpsniveau nu in zijn werk gaat.

Is het nu aan provincie Limburg om een verdeling te maken over het aantal toegestane woningen dat per gemeente gebouwd mag worden en heeft Leudal daar een inbreng in?

Het Limburgse bod betreft een minimum bod. Er is geen sprake van een aantal toegestane woningen dat per gemeente gebouwd mag worden, zoals vroeger bij de contingentering. Het betreft een ambitie en intentie – waaraan elke gemeente een bijdrage levert – om in de toekomstige behoefte (van met name betaalbare woningen) te voorzien. De provincie heeft gemeenten betrokken in het proces om te komen tot het Limburgse bod. Leudal heeft daar actief aan deelgenomen, zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau, om onze ambities kenbaar te maken en waar nodig kanttekeningen te plaatsten. Reacties konden tot op heden alleen in algemene zin en op regionaal niveau worden ingebracht. De belangrijkste punten waren het opnemen van een aanvullende ambitie vanwege de overloop vanuit Noord-Brabant en de financierbaarheid van projecten voor betaalbare woningen. Zonder aanpassing van de rijksregelingen valt de regio / Leudal structureel buiten de boot voor extra financiële middelen.

Het is op dit moment nog niet bekend hoe de nadere verdeling over de drie regio’s en daarna over de gemeenten binnen de regio’s wordt gemaakt. De komende periode komt daar meer duidelijkheid over. In principe vormen de huidige regionale structuurvisies wonen de basis. Daarin zijn voor de kortere termijn (met een doorkijk op middellange termijn) afspraken gemaakt over de woningbehoefte per gemeente.

Is het college van plan zich proactief (ongevraagd) bij de provincie te melden om haar wensenlijst daar kenbaar te maken en dus sterk te maken voor woningbouw in Leudal?

De uitwerking van de regionale woondeals is een van de belangrijkste onderwerpen dat via het ambtelijk en bestuurlijk overleg Wonen SML wordt opgepakt, met de provincie en belangrijkste stakeholders. Leudal neemt hier actief aan deel. Onze ambitie voor woningbouw – 750 woningen zoals verwoord in het coalitieakkoord – vormt de minimale inzet. Ook voor de langere termijn willen wij ambitieus op de bouwmogelijkheden blijven inzetten.

Hoe gaat de verdeling vervolgens van Leudal naar dorpsniveau? We begrijpen dat er beleid en visies zijn, maar wordt er simpelweg naar rato verdeeld, of ligt de nadruk vooral op bijvoorbeeld de aanwezigheid van (gemeentelijke) bouwgrond, winstoogmerk van bouwontwikkelaars (grote kern is aantrekkelijker dan kleine kern) i.r.t. behoefte soort woning, voorrang krimpende kernen (of juist niet), voorrang kleine kernen (of juist niet), percentage woningbouw van de laatste 10 jaar (waar weinig gebouwd is krijgt voorrang) en toevallig passerende dorpsinitiatieven

De regionale woondeals zullen zich naar verwachting beperken tot afspraken op gemeentelijk niveau, niet kernniveau. Voor de raad van december is besluitvorming over de Versnellingsagenda Wonen 2023- 2025 gepland. Daarin zal voorgesteld worden om de regels voor woningbouw te verruimen en daardoor blijft in alle kernen woningbouw mogelijk. Voor de commissie Fysiek van 29 november is bij de griffie tijd gevraagd om een korte presentatie in te plannen over het woonbeleid. Het is nog niet duidelijk of de agenda dit toelaat.

Ronduit Open vindt dat de woningbouw in Leudal toe is aan een krachtige impuls. Geen nieuwe beleidsnota’s maar initiatieven. Niet nog meer woorden maar daden. Bestaande gebouwen die hun oorspronkelijke functie hebben verloren kunnen worden omgevormd tot woningen. Juist gemeentegrond leent zich om constructies met erfpacht te bezien. Dan hoeft de grond niet te worden gefinancierd wat het voor starters gemakkelijker maakt een eigen woning te krijgen. Vervolgens moeten er kaders en voorwaarden opgesteld worden voor het maken van plannen. Daarna worden woningcorporaties en projectontwikkelaars uitgenodigd om in te schrijven en daarbij ook ruimte bieden aan particuliere initiatieven. Bijvoorbeeld groepen van jonge starters, senioren of voor vernieuwende initiatieven zoals woonzorgcombinaties. Vernieuwing vraagt een actieve en meedenkende houding waarbij de juiste woningen worden gebouwd voor de doelgroepen die wij voor ogen hebben.

Voor bestaande en goedgekeurde plannen wordt vergunninghouders een harde termijn gesteld waarbinnen met de bouw moet zijn begonnen en met betrekking tot oplevering en bewoning op straffe van intrekking van de vergunning. Bij bestaande oudere woningen willen we een duurzaam stimuleringsbeleid voor omvorming naar huidige woonbehoeften. Dat beleid kan zowel betrekking hebben op omvorming van wooncomplexen in overleg met eigenaren c.q. woningcorporaties als bij woningen in particulier bezit. Het verbod op verkoop van sociale huurwoningen door corporaties blijft gehandhaafd.