Bestemmingsplan Sportpark 't Maasveld

Ronduit Open is voor de herontwikkeling van het huidige sportpark naar sportpark ’t Maasveld. In 2017 hebben we ingestemd met het beschikbaar stellen van een krediet van 1,5 miljoen euro (burgerinitiatief Park Leudal-Oost volgens scenario 2 plus met uitzondering van de volwaardige nieuwe sporthal) en in de raadsvergadering van 30 juni 2020 hebben we ook ingestemd met het voorstel om een investeringskrediet van €1.570.000 beschikbaar te stellen, bestaande uit een subsidiebijdrage van de provincie ten bedrage van €750.000 en investeringsbijdrage van de gemeente van €820.000 inclusief BTW, dit onder voorbehoud van toekenning van de subsidiebijdrage door de provincie.

De gemeenteraad heeft positief gestemd over:

  • de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Uitbreiding sportpark ’t Maasveld’. Dit ten behoeve van de verplaatsing van de rijvereniging die moet verhuizen in verband met de komst van de wielerbaan;
  • de daarbij behorende ‘Nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen’.


De verplaatsing van de rijvereniging is een stap in het proces om te komen tot de realisatie van een wielerbaan. De rijvereniging wordt echter, zo is ook in de nota van zienswijzen te lezen, alleen verplaatst indien de wielerbaan ook daadwerkelijk wordt aangelegd. Ronduit Open hecht waarde aan duidelijkheid en zekerheid over de exploitatie van de herontwikkeling van het gehele sportpark. Daaraan gekoppeld zijn de subsidiebijdrage van de Provincie en de samenwerkingsovereenkomst.

Met betrekking tot de subsidiebijdrage is er slechts een mondelinge toezegging gedaan door de gedeputeerde van de Provincie. Het subsidiebesluit (een bevoegdheid van GS) moet formeel nog genomen worden. Met betrekking tot de samenwerkingsovereenkomst heeft de wethouder in de commissie fysiek aangegeven dat het wat hem betreft niet zo kan zijn dat de raad het bestemmingsplan vaststelt voordat de samenwerkingsovereenkomst door de deelnemende partijen is aangegaan/ondertekend. Daarnaast heeft de wethouder ook aangegeven dat een sluitende exploitatie een keiharde voorwaarde is van de provincie met betrekking tot de subsidiebijdrage.

De samenwerkingsovereenkomst zal duidelijkheid en zekerheid moeten geven over de financiële haalbaarheid (de investering en de kosten) van de totale herontwikkeling waarbij realisatie plaats zal moeten vinden binnen de beschikbaar gestelde kredieten. Ook zullen de kosten voor de verplaatsing van de rijvereniging (de aankoop van de grond en de inrichting van het terrein) daarbinnen gerealiseerd dienen te worden. Zonder helderheid en zekerheid met betrekking tot de subsidiebijdrage en samenwerkingsovereenkomst en dus in principe ook zonder zekerheid met betrekking tot de wielerbaan is gevraagd een bestemmingsplan vast te stellen (de bestemming te wijzigen van agrarisch naar sport) t.b.v. de verplaatsing van de rijvereniging. We moeten voorkomen dat de burger straks de rekening betaalt voor een mogelijke onzorgvuldige of te snelle stap. Het college gaat er in samenwerking met Sportpark ‘t Maasveld alles aan doen om e.e.a. binnen de eerder vastgestelde kaders rond te krijgen. Voor die tijd zal er niet worden begonnen met de bouw. Mocht dit niet lukken, dan is de gemeenteraad weer aan zet.