Richting de begroting 2021 - 2024

Sinds de decentralisaties blijkt dat gemeenten structureel te weinig financiële middelen krijgen vanuit het Rijk om deze extra taken naar behoren te kunnen uitvoeren. De middelen zijn niet toereikend, wat ertoe leidt dat gemeenten moeten passen en meten, wikken en wegen en op veel posten moeten korten om toch een sluitende begroting te kunnen opstellen, zo ook Leudal. 

De tekortschietende Rijksmiddelen voor het sociaal domein gaan dus zeker ook ten koste van andere gemeentelijke taken, en dwingen ons misschien om de OZB voor burgers en bedrijven te verhogen. Dit is in het kort ook de reden van inbreng van de motie voor het bepleiten van een structurele verhoging van de uitkering van het Rijk in het gemeentefonds aan gemeenten. Het is een motie die oproept tot landelijk protest van gemeenten ten opzichte van het rijk tegen de beperkte financiële middelen willen.

Voor nu worden maatregelen voorgesteld die ervoor zorgen dat we als Leudal toch een sluitende begroting kunnen opstellen. Het gaat voornamelijk om maatregelen die erop gericht zijn om ‘externe’ uitgaven te beperken, waarbij wij willen opmerken het eens te zijn met vele van deze voorstellen. De conclusies uit het rapport van TwynstraGudde hebben niet enkel betrekking op het sociaal domein, maar zijn ook breder binnen de organisatie te trekken. Als Ronduit Open willen we ons ook vooral richten op interne maatregelen, zoals we al jaren verkondigen. We denken aan een taakstellende bezuiniging op de organisatie zoals ook voor het sociaal domein is gedaan, deels ook gebaseerd op de conclusies uit het rapport van TwynstraGudde. Denk aan het dichter zitten op processen en besluiten. We zijn hierom dan ook blij dat het college werk heeft gemaakt van onze wens om de mandaatregeling aan te passen en ver doorgevoerde mandaten terugdraait. Het gaat om de balans tussen de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen naar buiten toe, de voorgestelde verhoging van de OZB en de taakstellende bezuiniging intern die nu in de begroting ontbreekt.

Hierbij vragen we ook aandacht voor de afdeling Ruimtelijke Ordening. Het college heeft diverse scenario’s in beeld gebracht. Daar wil Ronduit Open aan toevoegen om het taakveld ruimtelijke ordening/bouwen en wonen verder te onderzoeken of op de projectkosten en uitbestede werkzaamheden geen bezuinigingen mogelijk zijn omdat die aanzienlijk stijgen ten opzichte van 2020. Een vergelijking met Limburgse gemeenten in dezelfde groottegroep laat al jaren zien dat Leudal veel hogere lasten heeft. Tot nu toe heeft op dit onderdeel nog nooit een bezuiniging plaatsgevonden, vandaar onze voordracht.