Financieel evenwicht binnen het sociaal domein

De gemeente Leudal heeft het bureau TwynstraGudde de opdracht gegeven om de gemeente Leudal inzicht te geven in waar, waarmee en wanneer de financiële doelstellingen in het sociaal domein gerealiseerd kunnen worden met behoud van passende zorg.

De conclusies uit het rapport van TwynstraGudde zijn helaas hard. De vertaling van beleidsdoelen naar meetbare indicatoren moet nog worden gemaakt. Er zijn geen indicatoren gedefinieerd ten aanzien van het bereiken van de beoogde financiële doelstellingen. De sturing is vooral op inspanningen gericht en niet op concrete resultaten. Er bestaan plannen maar er wordt niet inzichtelijk gemaakt op welke wijze de plannen gerealiseerd gaan worden. De taakstellingen worden geformuleerd maar niemand voelt zich verantwoordelijk voor het resultaat.

Ronduit Open deelt de conclusies van TwynstraGudde. Voorgesteld wordt om maatregelen te nemen met betrekking tot zowel de toegang tot als het aantal maatwerkvoorzieningen. Met andere woorden, minder is meer. Een minder aanbod dat minder snel wordt toegekend wat leidt tot meer efficiëntie en kostenbesparing. Het aanbieden van passende zorg moet daarbij gewaarborgd blijven. Dat willen we als Ronduit Open zeker benadrukken. We gaan het veel over de cijfers hebben, maar laten we ons realiseren dat wij hier wel te maken hebben met kwetsbare inwoners. Ronduit Open staat voor haar kwetsbare inwoners en dus willen wij op een verantwoorde wijze de besparingsmaatregelen uitvoeren. Toch moeten we als ‘zorggemeente’ Leudal meer toe naar het wettelijk noodzakelijke.

Bij de bespreking van de begroting in 2019 is een bezuinigingsopgave van een half miljoen euro aan het college opgelegd. Voor de langere termijn blijkt uit het rapport van TwynstraGudde dat er bijna 2 miljoen euro structureel bezuinigd zal worden. Ondanks dus de enorme bezuinigingsopgave vanwege de tekortschietende financiële middelen vanuit het Rijk willen we als Leudal werk maken van het op orde brengen van het zorgaanbod van de gemeente Leudal om daarmee de financiële huishouding binnen het sociaal domein op orde te krijgen. We willen als Leudal passende zorg blijven aanbieden, maar dat aanbod moet ook financieel passen bij een gemeente als Leudal.

Voorgesteld is om het college opdracht te geven om gelijktijdig met de behandeling van de begroting 2021 – 2024 op 3 november een uitgewerkt projectplan met termijnen en resultaten aan te bieden die al deze constateringen moeten oplossen. Wij hopen dat we op deze manier komen tot een sociaal domein dat in zijn totaal financieel in evenwicht is.