Externe inhuur

Ronduit Open vindt dat de kracht en kennis van de Leudalse ambtenaren beter moet worden gebruikt in plaats van met te groot gemak te kiezen voor dure externe inhuur die nauwelijks een gevoel hebben bij en kennis dragen van de specifieke situatie in Leudal. We moeten ons niet verschuilen achter externe rapporten om zo eigen verantwoordelijkheid uit de weg te gaan. Externe adviseurs zijn nodig wanneer complexe vraagstukken aan de orde zijn waarbij de noodzakelijk kennis intern ontbreekt. Er dienen strakke en heldere opdrachten te worden geformuleerd en goed toezicht op de uitvoering van verstrekte opdrachten. Al vele jaren vraagt Ronduit Open hier aandacht voor.

Onlangs heeft de gemeente Leudal het document ‘Ontwikkelingen en visie op personeelsvoorziening en externe inhuur binnen de gemeente Leudal’ opgesteld. Tot en met 2018 steeg deze kostenpost. Sinds vorig jaar is gelukkig een dalende lijn ingezet.

Leudal wil in het vervolg de opgebouwde kennis en expertise binnen de eigen organisatie vasthouden en haar eigen medewerkers continu verbeteren. Onnodige inhuur wordt voorkomen. Het is de rol van het management steeds te zoeken naar een goede balans tussen vaste formatie en inhuur waarbij nadrukkelijk gekeken wordt naar de werkvoorraad en flexibel inzetten van mensen. De inhuur van externen dient alleen plaats te vinden als dat nuttig en noodzakelijk is met het oog op de continuïteit/kwaliteit van de dienstverlening en het realiseren van de geformuleerde ambities. Als er extern wordt ingehuurd dan is professioneel opdrachtgeverschap de norm. Wanneer een vraag tot externe inhuur nodig is dan wordt door de teamleider een MT voorstel opgesteld en via het afdelingshoofd ingediend bij het MT.

Ons college van B&W is akkoord gegaan met de notitie onder de voorwaarden dat in iedere situatie waarin er sprake is van nieuwe taken dit met een gedegen onderbouwing wordt voorgelegd aan het college.