Delegatiebesluit

Ronduit Open heeft zich in het verleden regelmatig verzet tegen het onnodig en te gemakkelijk doorschuiven van bevoegdheden van de Raad naar het College. We hebben daar de volgende redenen voor.

Op de eerste plaats is de Raad het hoogste orgaan. Door bevoegdheden door te schuiven naar het College, maakt de Raad het zich gemakkelijk. Je gaat dan je verantwoordelijkheid uit de weg. Dat past niet. Op de tweede plaats kan geen verantwoordelijkheid meer worden afgelegd tegenover burgers. Wanneer burgers het met bepaalde besluiten zoals nieuwe regels, niet eens zijn en raadsleden aanspreken, moeten die raadsleden doorverwijzen naar het College. Je bent als Raadslid niet meer aanspreekbaar. Dat is, en daarmee komen we bij een derde punt, ook ernstig omdat de relatie tussen overheid en burger toch al zeer gemankeerd is. Dat geldt ook in Leudal, getuige de vele vragen die we van burgers krijgen. 

Op de vierde plaats gaat ook in Leudal lang niet alles perfect. Door belangrijke bevoegdheden door te schuiven naar het College, beperken we het corrigerend vermogen binnen de gemeente. Je dwingt raadsleden telkens weer vragen te stellen omdat de informatievoorziening vanuit het College gebrekkig is. En vervolgens krijgt Ronduit Open kritiek vanuit de Coalitie dat we zoveel vragen stellen. Zo is gaandeweg een cultuur ontstaan in Leudal waarbij populaire zaken veel aandacht krijgen, maar wat fout gaat moet vooral binnenskamers blijven. Op de vijfde plaats is het niet consequent wanneer partijen in verkiezingscampagnes stellen dat de burger zo belangrijk is, maar eenmaal gekozen hun verantwoordelijkheden uit de weg gaan.

We hebben daarom een amendement ingediend dat het College verplicht om nadrukkelijk vooraf aan te geven, wat de consequenties zijn van beleidsnota’s. We wensen niet achteraf te worden geconfronteerd met nieuwe regels waar we niet eens kennis van dragen. Het amendement is met algemene stemmen aangenomen.