Omgevingsvergunning mestfabriek Zevenellen

Ronduit Open heeft bij de provincie Limburg aandacht gevraagd voor de lopende procedure voor een omgevingsvergunning voor een mestverwerkingsbedrijf op Zevenellen in de gemeente Leudal. Uitgangspunt dient te zijn dat de oplossing van het mestoverschot niet ten koste mag gaan van de kwaliteiten van de leefomgeving en in het bijzonder de woon- en leefkwaliteit van de inwoners van Buggenum en Haelen.

Aanleiding is het feit dat recent door de provincie in een andere casus blijk is gegeven van een eenzijdige afweging die eerder het karakter had van sectorale belangenbehartiging dan van prioriteit voor het woongenot van omwonenden en kwaliteiten in de omgeving. De gang van zaken met betrekking tot de onderhavige vergunningsprocedure roept eveneens het beeld op dat hoe dan ook de vergunning moet worden verleend waarbij juridische argumenten en redeneringen vooral bedoeld zijn de gevestigde belangen van omwonenden opzij te zetten. Dat achten wij zeer ongewenst en is ook strijdig met een afweging waarbij burgers over bestaande rechten beschikken en aanvragers een recht vragen dat voorheen niet bestond.

Mocht de provincie Limburg niettemin tot vergunningverlening overgaan dan formuleren we de volgende harde randvoorwaarden:

  1. Het huidige niveau van de omgevingskwaliteit (geur, andere emissies, geluid, etc.) dient onder regie van de Provincie eenduidig te worden vastgesteld zodat een onbetwistbare referentiebasis aanwezig is wanneer het mestverwerkingsbedrijf in werking komt.
  2. In de vergunning c.q. een apart te sluiten overeenkomst dient te worden opgenomen dat de aansprakelijkheid voor afwijking van gestelde regels primair een exclusieve verantwoordelijkheid van de aanvragers is, afwijkingen niet zullen worden geaccepteerd en in geen geval aan versoepeling van regels zal worden meegewerkt.
  3. Er dient een concreet uitgewerkt handhavingsprotocol te worden opgesteld met als strekking dat omwonenden kunnen rekenen op stevige controle en handhaving, dat helder is hoe en waar omwonenden bij klachten terecht kunnen en dat adequate actie wordt ondernomen.

Bij het bovenstaande is van belang dat het zeer aanzienlijke mestoverschot is ontstaan ondanks vele en indringende waarschuwingen in de afgelopen veertig jaar aan de sector dat de zaak uit de hand ging lopen, waarbij de sector dringend werd opgeroepen zelf orde op zaken te stellen. Zoals bekend is daar weinig van terecht gekomen. In geen opzicht mag afwenteling van de gevolgen van dit verzaken naar burgers toe plaatsvinden.