Financiële verordeningen

De vast te stellen belastingverordeningen zijn een inhoudelijke vertaling van de vastgestelde begroting 2021. Daarvan worden nu de consequenties voor de burgers en bedrijven duidelijk.

Zoals het besluit om de waardeontwikkeling in de WOZ-waarden niet meer te corrigeren. In de begroting 2021 is €627.000 ingeboekt aan hogere OZB-opbrengsten. De waarde van de woningen stijgt met ruim 6% en die van bedrijven daalt met bijna 1%. Dat betekent dat de eigenaar van een woning 9% meer aan OZB-belasting gaat betalen ten opzichte 2020 en de bedrijven maar 3%.

Ook zijn in de begroting hoge stelposten opgenomen voor loonstijgingen, prijsstijgingen en voor de herverdeeleffecten van het gemeentefonds. De herverdeling van het gemeentefonds is doorgeschoven naar 2023. Bij de eerstvolgende begrotingswijziging kunnen de opgenomen herverdelingseffecten dus geschrapt worden. Het gaat om €450.000 in 2022, €675.000 in 2023 en €900.000 in 2024. Bovendien stijgen de kosten van de afvalstoffenheffing flink en gaat de burger met een WOZ-waarde van €260.000 ruim €62,00 meer betalen in 2021.

Zoals reeds gesteld bij de behandeling van de 2e raadsrapportage houdt Leudal, na verwerking van de septembercirculaire, 2,2 miljoen euro over in het jaar 2020. Dit zal door extra steun van het rijk alleen maar hoger worden. Daarmee kunnen de tekorten over de jaren 2021 en 2022 ruimschoot opgevangen en egalisatiereserves gevormd worden om onevenredige lastenverhoging te voorkomen.

Voor Ronduit Open zijn lastenverhogingen voor de burger en bedrijven alleen aanvaardbaar als deze reëel zijn en strikt noodzakelijk. Gelet op het bovenstaande en onze onderbouwde twijfels over de noodzaak van de OZB-verhoging op basis van recent beschikbaar gekomen gegevens spreken we nu reeds uit dat wanneer de huidige OZB-verhoging achteraf niet noodzakelijk blijkt te zijn geweest we bij de begroting voor 2022 de te veel ontvangen OZB-verhoging teruggeven aan de burgers.