Jaarrekening 2019

De jaarrekening 2019 sluit helaas met een tekort van €868.000,-, terwijl de bijgestelde raming na de 2e raadsrapportage nog uitging van een sluitend resultaat. Er zijn twee duidelijke oorzaken aan te wijzen.

Sociaal domein

De uitgaven voor de jeugdzorg zijn ruim 1 miljoen euro hoger dan verwacht. Het college heeft ons laten weten dat “de toename wordt veroorzaakt door het aantal jeugdigen met een hulpvraag bij de GGZ”. In 2019 hebben 13 jongeren hulp ontvangen voor een bedrag van meer dan €300.000,-. Van deze €300.000,- ging €200.000,- naar één persoon.

Leudal heeft nog nooit een tekort gehad op de WMO, maar als gevolg van de landelijke regelgeving dat iedereen (dus zonder inkomenstoets) voor € 19,00 per maand huishoudelijke hulp kan aanvragen is er een netto overschrijding van bijna €500.000,-. Ondanks het feit dat het rijk deze regeling heeft ingevoerd is er nog geen bereidheid de gemeenten tegemoet te komen. Het rijk bedenkt regels die gemeenten moeten uitvoeren, zonder dat hier gelden voor beschikbaar worden gesteld.

Keuzes maken

Leudal zal bij de begrotingsbehandeling belangrijke keuzes moeten maken in de komende bezuinigingsopgave. Een analyse van de cijfers is van groot belang om verantwoorde keuzes te maken. In de jaarrekening 2019 is op verzoek van de accountant voor het eerst een vergelijking gemaakt met de jaarrekening van 2018. Zo is inzichtelijk gemaakt dat de uitgaven voor crisisbeheersing, brandweer, openbare orde en veiligheid, verkeer en vervoer en ruimtelijke ordening veel hogere bedragen zijn uitgegeven in 2019 dan in 2018. Het zijn uitgavenposten waar Leudal meer uitgeeft dan het rijk volgens de verdeelmodellen aan Leudal beschikbaar stelt. In een voorbereidingsgroep wil het college hierop verder ingaan, zodat er in september een onderbouwing ligt voor de raad en de raad te faciliteren bij het uitvoeren van haar controlerende taak. Ronduit Open heeft ingestemd met de jaarrekening.